15.12.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (18.12.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 10.00.

Sēde tiks organizēta attālināti.

 

Darba kārtība :

1.   Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par neapdzīvotu telpu nomas līguma pagarināšanu Rīgas ielā 22, Valkā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Par zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas samazināšanu zemes gabalam Gaujas ielā 6, Valkā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr._ “Par Valkas mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5.   Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6.   Par kopīpašnieka pirmpirkuma tiesību izmantošanu dzīvokļa nr.8 “Māja 20”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads, izsoles procesā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

7.   Par investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā” atkārtotas nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9.   Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

10.Par iecirkņu noteikšanu Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās 2021.gada 5.jūnijā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.