15.05.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (18.05.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maija plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē un ZOOM platformā.

 

Darba kārtība :

1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem lauksaimniecībā izmantojamajai zemei.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

2.   Par biroja telpas Nr. 6 Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar nevalstisko organizāciju “Health Institute”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

4.   Par A.B. iesniegumu ar lūgumu pagarināt Pirkuma maksas apmaksas termiņu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Mežabrēķi”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

5.   Par ēku, būvju Ērģemes pagastā “Ziemeļnieki” un “Ozoliņi” uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabala nomu Valkas pagastā, “Alieši 149”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

7.   Par SIA “Tolka” iesniegumu par papildus zemes nodošanu apbūves tiesību realizēšanai.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 58.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

10.Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 62.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11.Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā" īstenošanai.

Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

12.Par nomas maksas parādu par telpām Valkā, Rūjienas ielā 3.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

13.Par kases aparātu CHD7, CHD3030 3.62.1 un CHD5850 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

14.Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

15.Par izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

16.Par dienesta automašīnas nodošanu novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

17.Par SUP dēļu nomas pakalpojuma sniegšanu Valkā, Zāģezera teritorijā.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

18.Par noteikumu Nr.__ “Debitoru parādu administrēšanas kārtība Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

19.Par pašvaldības nodevu atcelšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

20.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.