15.03.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (18.03.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “VALKAS MD”.

Ziņo - Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators

 

2.   Par nekustamo īpašumu “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3.   Par Valkas novada domes iestāžu drukāšanas, kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

4.   Par Valkas novada domes sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

5.   Par Kārķu pagasta komunālās saimniecības specializētās automašīnas ZIL (AV9813) izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

6.   Par nolikuma Nr._ “Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” apstiprināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

7.   Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

8.   Par projekta „ Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju bērniem” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

9.   Par projekta “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas ietves atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

10. Par projekta “Radio Arena” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

11. Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

12. Par projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

13. Par projekta „Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

14. Par projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

15. Par projekta „Zaļā klase ABC” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

16. Par projekta „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

17. Par projekta „Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums””” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

18. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1  „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

19. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.