11.01.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (14.01.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.     Par veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā.

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

2.     Par apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta mājai Nr.8.

Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pārvalžu vadītājs

 

3.     Par grozījumiem “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā”.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

4.     Par projekta “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” izstrādi un iesniegšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

5.     Par Vijciema bibliotēkas telpas Nr.2 (15.1 m2) izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

6.     Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.     Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2019.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8.     Informācijai par Valkas novada domes stipendijas atmaksu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

9.     Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.