14.12.2018
Finanšu komitejas darba kārtība (17.12.2018.)

Sēde sasaukta 2018.gada 17.decembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

2.     Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saieta namam “Lugažu muiža”.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

3.     Par traktora T-16 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Ligita Sīmane, Valkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja

 

4.     Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

5.     Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

6.     Par grozījumiem Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas amatu sarakstā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

7.     Par ceļa stāvokli Burtnieku ielā, Valkā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

8.     Par saistošo noteikumu Nr._ ”Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

9.     Par remontdarbu veikšanu nekustamā īpašumā “Dzērvītes”.

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītājs

 

10.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.