14.09.2018
Finanšu komitejas darba kārtība (17.08.2018)

Finanšu komiteja sasaukta 2018.gada 17.septembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) 23. un 32.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2018./2019.mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2018.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

5.   Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

6.   Par Valkas novada centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

7.   Par Valkas novada centrālās bibliotēkas drukāšanas, kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

8.   Par Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

9.   Par Valkas novada administratīvās ēkas Beverīnas ielā 3, Valkā sēžu zāles izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

10.Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

11.Par zemes gabalu Valkā, Zvaigžņu ielā 7.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

12.Par nekustamo īpašumu Valkā, Savienības ielā 9.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

13.Par vietas izvēli plānotā karoga, karoga masta ar bruģētu laukumu izbūves vietas noteikšanu un nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

14.Par kravas automašīnas GAZ-53B norakstīšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

15.Ziņojums par Vijciema sākumskolu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

16.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.