14.02.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (17.02.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 17.februārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei.

2.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 33.pielikumā.

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 52.pielikumā.

4.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 14.pielikumā.

5.   Par Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

6.   Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Friča Roziņa ielā 3-22 pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.

7.   Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā.

8.   Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Kārķu pagastā.

9.   Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pagastā.

10.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Vijciema pagastā.

11.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Zvārtavas pagastā.

12.Par Nolikuma "Par tirdzniecību tirgū “18. Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

13.Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

14.Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

15.Par projektu „Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”.

16.Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

17.Par dalības maksu Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos.

18.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Unas Klotes nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā.

19.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Baltic accountancy solutions” par telpām Rīgas iela 22, Valkā.

20.Par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

21.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”.

22.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Parka iela 2B.

23.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Tālavas iela 45.

24.Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītāja Valda Šaicāna iesnieguma izskatīšana.

25.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.