14.10.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (16.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 13.pielikumā.

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

2.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabala nomu Valkā, “Celtnieks 202”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

3.   Par cirsmu izsoles rīkošanu Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastos.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

4.   Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

5.   Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.

ZIŅO – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

6.   Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

7.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 35.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8.   Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2020./2021. mācību gadā” (sēdes protokols Nr.10, 16.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9.   Informācija par Valkas novada studējošo stipendiju piešķiršanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

10.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

11.Par papildus finansējumu projektam “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

12.Par papildus finansējumu projektam "Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

13.Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 5.§) “Par atļauju pieņemt un pārdot Valkas novadpētniecības muzejā dažāda veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)”.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

14.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.