12.04.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (15.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Par nekustamā īpašuma nodokli R.P.

Ziņo - Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators

 

2.   Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, projektu vadītājs

 

3.   Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, projektu vadītājs

 

4.   Par projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru un putnu pēdām” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, projektu vadītājs

 

5.   Par iesniegumu par zemes gabala Ausekļa iela 4 daļas maiņu pret zemes gabalu Valkā, Strautu ielā 2A.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6.   Par iesniegumu par zemes gabala “Jaunbuliņi” daļas maiņu pret zemes gabaliem “Buliņi” Zvārtavas pagastā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

7.   Par investīciju objekta – ražošanas jaunbūves un tās uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības Varoņu ielā 39A, Valkā nomas tiesību izsoles nolikumu apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.   Par SPII “Pumpuriņš” ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

9.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumā (protokols Nr.4, 8.§.) “Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu“.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

10.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.