10.08.2018
Finanšu komitejas darba kārtība (13.08.2018.)

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

 

1.   Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

2.   Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par Nolikuma Nr.__ “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V.Krile) nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Mīļā, Valkas pagasta Saietu nama “Lugažu muiža” vadītāja

 

4.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par nekustamo īpašumu Valkā, Savienības ielā 9.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6.   Par zemes gabala Valkā, “Dzirnavnieki 2” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

7.   Par zemes gabala Valkā, “Meža iela 10” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.   Par budžeta grozījumu veikšanu Valkas pagasta pārvaldes 2018.gada budžetā.

Ziņo – Jānis Lapsa, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

 

9.   Par Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadi.

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

10.Par mājokļu politikas jautājumiem.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

11.Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 8.augusta rīkojuma Nr.63-v “Par komandējumu uz Spāniju” apstiprināšana.

Ziņo – Unda Ozoliņa, novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos

 

12.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

13.Par saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

14.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” un maksas par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

15.Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu un publicēšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

16.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.