09.03.2018
Finanšu komitejas darba kārtība

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst.15.00

 

1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja

 

2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra Nr.94010050022, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs

 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

5. Par SIA “Valdis” iesniegumu par zemes gabala Valkā, Ausekļa ielā 54, nomas līgumu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6. Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

7. Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

8. Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

9. Par finansējuma piešķiršanu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

10. Par Biedrības “Valkas sporta internāts” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

11. Par Valkas novada kapavietu aktēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

12. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.