21.12.2018
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.12.2018.)

Domes sēde sasaukta 2018. gada 27. decembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

2.     Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

3.     Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

 

4.     Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

 

5.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1 ,21.§) 14.pielikumā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

6.     Par saistošo noteikumu Nr._ ”Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

7.     Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

8.     Par pabalsta piešķiršanu ***. 

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

9.     *** iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

10.  Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pilsētā Ceriņu iela 1A, atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

11.  Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Ievu iela 5” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

12.  Par zemesgabala Kārķu pagastā “Līdumnieki” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

13.  Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 148” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

14.  Par zemesgabala Kārķu pagastā “Dzirnavas” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

15.  Par dzīvokļa īpašuma Valkā, Varoņu ielā 30 – 6, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

16.  Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

Ierosināšanai

17.  Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 3.decembra rīkojuma Nr.111-v “Par Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirdzniecības vietas nomu tirgus namiņā – kioskā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

18.  Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

19.  Par Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

20.  Par Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

21.  Par Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

22.  Par Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

23.  Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas periodā izmaksu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

24.  Par neizīrētu dzīvokļu Valkā, Merķeļa iela 13A-34 un Raiņa iela 18-39, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

25.  Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā “Rozas” atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

26.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Osiņas”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

27.  Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets””.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

 

28.  Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības  un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

 

29.  Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets””.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece

 

30.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.