Saistošie noteikumi

(Atjaunināts 02.08.2019.)

 1. Valkas novada pašvaldības nolikums Nr.1 (Saistošo noteikumu 7.1.12., 7.1.13., 7.16., 7.20., 7.22. un 9.3. punkti stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī, saistošo noteikumu 6.12. stājas spēkā 2009. gada 1.oktobrī).
 2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Nr.8.(Stājas spēkā 2009. gada 27. novembrī)
 3. Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā. Nr.5.(Stājas spēkā 2018. gada 26.aprīlī)
 4. Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem Nr.14. (Stājas spēkā 2009. gada 24. decembrī)
 5. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valkas novadā (Stājas spēkā 2010. gada 26. februārī)
 6. Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Nr.11. (Stājas spēkā 2010. gada 25. martā)
 7. Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi Nr.15. (Stājas spēkā 2010. gada 30. aprīlī)
 8. Valkas pilsētas skeitparka kārtības noteikumi Nr.16. (Stājas spēkā 2010. gada 30. aprīlī)
 9. Par pašvaldības nodevām Valkas novadā Nr.22. (Stājas spēkā 2010. gada 1.jūlijā)
 10. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā Nr.22. (Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī)
 11. Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā Nr.32. (Stājas spēkā 2010. gada 25. septembrī)
 12. Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem nr.37. (Stājas spēkā 2010. gada 30. oktobrī)
 13. Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Nr.41. (Stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī)
 14. Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Nr.13.(Stājas spēkā 2011. gada 1. aprīlī)
 15. Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem Nr.9 (Stājas spēkā 2012. gada 24. februārī)
 16. Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Nr.17. (Stājas spēkā 2012. gada 27. jūlijā)
 17. Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā Nr.10. (Stājas spēkā 2018. gada 1.augustā)
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā Nr.20. (Stājas spēkā 2012. gada 31. augustā)
 19. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā Nr. 22. (Stājas spēkā 2012. gada 30. novembrī)
 20. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā Nr.23.(Stājas spēkā 2012. gada 30. novembrī)
 21. Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Nr.8. (Stājas spēkā 2013. gada 1. martā)
 22. Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība Nr.12. (Stājas spēkā 2013. gada 26.aprīlī)
 23. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi Nr.15. (Stājas spēkā 2013. gada 30. augustā) 
 24. Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves Nr.45. (Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī)
 25. Par aizgādņa pabalstu Nr.46. (Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī)
 26. Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem Nr.3. (Stājas spēkā 2014. gada 1. martā)
 27. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Nr.13. (Stājas spēkā 2014. gada 30. maijā)
 28. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā Nr.21. (Stājas spēkā 2016. gada 26. februārī)

 29. Par Valkas novada domes Saistošo noteikumu publicēšanas vietu Nr.20 (Stājas spēkā 2015. gada 27. novembrī)
 30. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā Nr.7. (Stājas spēkā 2016. gada 1.aprīlī)
 31. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā Nr.7.(Stājas spēkā 2017. gada 28. aprīlī)

 32. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā Nr.10 (Stājas spēkā 2017. gada 28. jūlijā)

 33. Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā Nr.15. (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

 34.  “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)
 35. Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā Nr.24

 36. Par Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu

 37. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā Nr.9 (Stājas spēkā 2019. gada 1. augustā)

Nr.1. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā (Stājušies spēkā 2017. gada 28. jūlijā)

Nr.2. Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” (Stājušies spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.3. Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (Stājušies spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.4. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” (Stājušies spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.5. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” (Stājušies spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.6. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” (Stājušies spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.7. Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” (Stājušies spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.8. Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”

Nr.9. Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā (Stājušies spēkā 2017. gada 29. decembrī)

 

Nr.1. Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets  (Stājas spēkā 2017. gada 1. februārī)

Nr.2. Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets  (Stājas spēkā 2017. gada 1. februārī)

Nr.3. Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets (Stājas spēkā 2017. gada 1. februārī)

Nr.4. Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” (Stājas spēkā 2017. gada 1. februārī)

Nr.5. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”  (Stājas spēkā 2017. gada 31. martā)

Nr.6. Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2017. gada 31. martā)

Nr.7. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā (Stājas spēkā 2017. gada 28. aprīlī)

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 28. aprīlī)

Nr.9. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 30. jūnijā)

Nr.10. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā (Stājas spēkā 2017. gada 28. jūlijā)

Nr.12. “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” (Stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.13. “Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (Stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.14. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī) 

Nr.15. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.16. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”  (Stājas spēkā 2018. gada 1.janvārī)

Nr.17. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.18. Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”  (Stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī)

Nr.19. Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”  (Stājas spēkā 2018. gada 31.maijā)

 

Nr.20. Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2017. gada 29. septembrī)

Nr.21. “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.22. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 27. oktobrī)

Nr.24. Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā

Nr.25.Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Nr.26.Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”

Nr.27. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”

Nr.28. Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”

 

Nr.1. Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets (Stājas spēkā 2016. gada 1. februārī)

Nr.2. Valkas novada domes speciālais budžets (Stājas spēkā 2016. gada 1.februārī)

Nr.3. Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets (Stājas spēkā 2016. gada 1. februārī)

Nr.6. Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.7. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.9 Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 29. aprīlī)

 Nr.10. Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā)

Nr.11. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā)

Nr.13. Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” (Stājas spēkā 2016. gada 26. augustā)

Nr.14. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 26. augustā)

Nr.15.  Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2016. gada 26. augustā)

Nr.16.  Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” (Stājas spēkā 2016. gada 30. septembrī)

Nr.18. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 28. oktobrī)

Nr.19. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 28. oktobrī)

Nr.20. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 25. novembrī)

Nr.22. “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 30. decembrī)

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī)

Nr.24. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī)

Nr.1. Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” (Stājas spēkā 2015. gada 1. februārī)

Nr.2.  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 1. februārī)

Nr.3. "Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2015. gada 1. februārī)

Nr.4. Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets (Stājas spēkā 2015. gada 1. februārī)

Nr.5. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 27. februārī)

Nr.6. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 27. martā)

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets” (Stājas spēkā 2015. gada 1. maijā)

Nr.10. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 29. maijā)

Nr.11. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 26. jūnijā)

Nr.13. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā)

Nr.14. Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ” (Stājas spēkā 2015. gada 28. augustā)

Nr.15. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 28. augustā)

Nr.16. Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (Stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī)

Nr.20. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (Stājas spēkā 2015. gada 27.novembrī)

Nr.21. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā (Stājas spēkā 2016.gada 26. februārī)

Nr.22. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2015. gada 31. decembrī)

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”(Stājas spēkā 2015. gada 31. decembrī)

Nr.24. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” (Stājas spēkā 2015. gada 31. decembrī)