Saistošie noteikumi

(Atjaunināts 09.05.2017.)

 1. Valkas novada pašvaldības nolikums
 2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
 3. Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm
 4. Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem
 5. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valkas novadā
 6. Par pasažieru pārvadājumiem ar viegajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā
 7. Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
 8. Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi
 9. Valkas pilsētas skeitparka kārtības noteikumi
 10. Par pašvaldības nodevām Valkas novadā
 11. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā
 12. Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā
 13. Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem
 14. Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
 15. Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi
 16. Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem
 17. Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
 18. Par trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu Valkas novadā
 19. Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā
 21. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novadā
 22. Dzīvokļa (Mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā
 23. Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
 24. Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā
 25. Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
 26. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā
 28. Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves
 29. Par aizgādņa pabalstu
 30. Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem
 31. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
 32. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

 33. Par Valkas novada domes Saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 34. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā
 35. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā

Nr.1. Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets

Nr.2. Valkas novada domes speciālais budžets

Nr.3. Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Nr.6. Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.7. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”

Nr.9 Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

 Nr.10. Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”

Nr.11. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”

Nr.13. Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”

Nr.14. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.15.  Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”

Nr.16.  Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”

Nr.18. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”

Nr.19. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.20. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.22. “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā”

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.24. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”

Nr.1. Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”

Nr.2.  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”

Nr.3. "Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.4. Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Nr.5. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”

Nr.6. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.10. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.11. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.13. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.14. Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ”

Nr.15. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.16. Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

Nr.20. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Nr.21. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

Nr.22. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.24. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”

 

 

 

 

 

 

>