Saistošie noteikumi

(Atjaunināts 06.11.2017.)

 1. Valkas novada pašvaldības nolikums
 2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
 3. Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm
 4. Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem
 5. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valkas novadā
 6. Par pasažieru pārvadājumiem ar viegajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā
 7. Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
 8. Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi
 9. Valkas pilsētas skeitparka kārtības noteikumi
 10. Par pašvaldības nodevām Valkas novadā
 11. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā
 12. Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā
 13. Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem
 14. Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
 15. Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi
 16. Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem
 17. Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
 18. Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā
 20. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā
 21. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā
 22. Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
 23. Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
 24. Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā
 26. Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves
 27. Par aizgādņa pabalstu
 28. Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem
 29. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
 30. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

 31. Par Valkas novada domes Saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 32. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā
 33. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā

 34. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā

 35. Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā

Nr.1. Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets

Nr.2. Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets

Nr.3. Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Nr.4. Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”

Nr.5. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2017. gada 27. janvārī)

Nr.6. Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”

Nr.7. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā (Stājas spēkā 2017. gada 28. aprīlī)

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”

Nr.9. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”

Nr.10. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā (Stājas spēkā 2017. gada 28. jūlijā)

Nr.12. “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” (Stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.13. “Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (Stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī)

Nr.14. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”

Nr.15. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.16. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”

Nr.17. Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”

Nr.18. Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” 

Nr.20. Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”

Nr.21. “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” (Stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī)

Nr.22. Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”

Nr.1. Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets

Nr.2. Valkas novada domes speciālais budžets

Nr.3. Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Nr.6. Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.7. Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” (Stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī)

Nr.9 Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

 Nr.10. Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā)

Nr.11. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”

Nr.13. Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” (Stājas spēkā 2016. gada 26. augustā)

Nr.14. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.15.  Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”

Nr.16.  Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” (Stājas spēkā 2016. gada 30. septembrī)

Nr.18. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 28. oktobrī)

Nr.19. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.20. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.22. “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā” (Stājas spēkā 2016. gada 30. decembrī)

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”

Nr.24. Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”

Nr.1. Grozījumi 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  „Valkas novada domes 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”

Nr.2.  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”

Nr.3. "Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.4. Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Nr.5. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”

Nr.6. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.8. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.10. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.11. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.13. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.14. Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ”

Nr.15. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.16. Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (Stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī)

Nr.20. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (Stājas spēkā 2015. gada 27.novembrī)

Nr.21. Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

Nr.22. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Nr.23. Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Nr.24. Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”

 

 

 

 

 

 

>