Noteikumi
 1. Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību
 2. Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
 3. Valkas novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi
 4. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 5. Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas lietošanas noteikumi
 6. Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas lietošanas noteikumi
 7. Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas lietošanas noteikumi
 8. Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas lietošanas noteikumi
 9. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 10. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 11. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 12. Valkas novada domes dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtības un lietošanas noteikumi
 13. Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos
 14. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
 15. Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu
 16. Valkas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta “Valžkalni” lietošanas noteikumi
 17. Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi
 18. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi
 19. Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem
 20. Par autoapmācības organizēšanu Valkas ģimnāzijā
 21. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā
 22. Valkas novada domes Iekšējie datu aizsardzības noteikumi
 23. Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba kārtības noteikumi
 24. Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Valkas novada pašvaldībā
 25. Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas darba kārtības noteikumi
 26. Kārtība, kādā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem aktivitātēs ārpus Valkas novada
 27. Kārtība, kādā tiek izmaksāta atlīdzība personām, kuras palīdzējušas atklāt vai novērst noziedzīgus nodarījumus pret pašvaldības īpašumu
 28. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika Valkas novada, Valkas pilsētā
 29. Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai dzīvojamās mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi Valkas novada Valkas pilsētā
 30. Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi
 31. Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi
 32. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā
 33. Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšana
 34. Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu
 35. Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskajām organizācijām
 36. Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
 37. Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 38. Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi
 39. Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu      
 40. Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē
 41. Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā
 42. Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā
 43. Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
 44. Par pašvaldības zemes nomas iznomāšanas kārtību Valkas novadā
 45. Par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu  ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās, iznomātajās zemes vienībās Valkas novadā

 46. Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem  novada  jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

 47. Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem
 48. Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

 49. Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu