11.03.2014
Degradējošu būvju īpašniekiem būs jāmaksā lielāks zemes nodoklis

Pašvaldība atgādina, ka tās būves, kas tiks klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas, tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, uz kuras būve atrodas. Likme tiks piemērota, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā.
Ēkas pašvaldības administratīvajā teritorijā apseko un novērtē domes izveidota komisija. Degradējošu būvju īpašniekiem tiks izsūtīts brīdinājums, kurā tiks norādīts ēkas stāvoklis, kā arī izteikti priekšlikumi un noteikts termiņš (ne ilgāks par sešiem mēnešiem) būves un teritorijas savešanai pienācīgā kārtībā vai nojaukšanai. Pēc termiņa beigām tiks veikta atkārtota pārbaude, izvērtēšana un pieņemts lēmums par būves klasificēšanu.
Ja būves īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir veicis nepieciešamos pasākumus un iesniegumā komisijai lūdzis lēmumu atcelt, objektam statusu var atcelt.
Ar saistošiem noteikumiem „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves” var iepazīties te: Saistošie noteikumi

Pašvaldības mērķis ir nodrošināt sakārtotu vidi, kas neapdraud cilvēku drošību. Dome cer, ka nesakopto būvju saimnieki sarosīsies  un centīsies sakārtot savus īpašumus. Valkas novadā ir ļoti daudz pamestu, sagruvušu māju, fermu, garāžu un šķūņu. Dome aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus laikus, lai nebūtu jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Uzziņai:
•    Sagruvusi būve ir būve, kurai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai – stihiskas nelaimes, avārijas (tai skaitā ugunsgrēkā, plūdos u.c.) rezultātā, īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
•    Vidi degradējoša būve atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
-  Sagruvusī būve divu mēnešu laikā nav norobežota un tai gada laikā nav uzsākta atjaunošana, konservācija vai nojaukšana;
-  Būve ir zaudējusi sākotnējo izskatu un būtiski negatīvi ietekmē ainavu;
-  Būve ir pamesta būvniecības stadijā, tai nav veikta konservācija, un tā nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu.
•    Cilvēku drošību apdraudoša būve atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
Tai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas.
Tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

Informāciju sagatavoja: Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.