09.05.2019
Attīstību lietu komitejas darba kārtība (13.05.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

 

Darba kārtība :

1.   Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

2.   Par grozījumiem Valkas novada teritorijas plānojumā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

       Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.