05.11.2014
Apbalvos ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā „Mēs esam!”, kas notiks Valkas pilsētas kultūras namā, ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņems:

1.    Andris SULAINIS, Valkas meliorācijas būvorganizācijas inženieris – hidrotehniķis – Par ilggadīgu un priekšzīmīgu darbu Valkas novada meliorācijas un ūdenssaimniecības nozarē Ierosina Latvijas melioratoru biedrības Valkas rajona meliorācijas veterāni un SIA “Valkas meliorācija” vadītājs J.Biezais

2.    Ināra PAKALNA, z/s “Piekalnes” īpašniece, ilggadēja agronome, sertificētu kartupeļu  šķirņu sēklu audzētāja – Par ieguldījumu Valkas novada attīstībā Ierosina Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

3.    Lilita KALNIŅA, pastniece-automobiļa vadītāja – Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā Ierosina Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs R.Priede

4.    Natālija VESELOVA, sētniece – Par ilggadīgu un apzinīgu savu pienākumu pildīšanu Ierosina Mākslas skolas direktore M.Stabulniece

5.    Dzintra PANDALONE, pensionāre – Par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā Ierosina Turnas dāmu klubiņa vārdā Līvija Kreile

6.    Daiga SOLOVEIKO, Valkas Mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā – Par ilggadīgu un aktīvu darbu kultūrizglītībā un kultūrvides veidošanā Ierosina Mākslas skolas direktore M.Stabulniece

7.    Velta KURATŅIKA, Kārķu tautas nama senioru ansambļa “Baltie taureņi” vadītāja – Par mūža ieguldījumu kultūras darbā un aktīvu un pašaizliedzīgu darbu vadot senioru ansambli “Baltie taureņi” Ierosina Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs P.Pētersons un novada domes deputāte S.Pilskalne

8.     Nadežda MOŽAROVA, Valkas pamatskolas direktore – Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Valkas novadā Ierosina Valkas pamatskolas direktora vietnieces I.Varesa, G.Dreijere, S.Podniece

9.    Vilnis VEHI, z/s “Purmaļi” īpašnieks, Ērģemes pag. – Par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā Ierosina Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

10.     Mudīte ARONE, pensionāre, bijusī KUK apzaļumošanas darbu meistare – Par ieguldījumu Valkas pilsētas un novada sakopšanā Ierosina Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Apsveicam ar nozīmīgo apbalvojumu!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.