05.01.2021
Attīstības un plānošanas nodaļas paveiktais 2020.gadā

Uzņēmējdarbības jomā

 

Attīstības nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (grantsceļu) un ielu pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma uzlabošanā, nodarbinātības veicināšanā.

           

Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus un biedrības projektu iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER izsludinātajā atlases kārtā un iesniegšanai LIAA.

 

Remigrācijas jomā

 

Valkas novada dome 2019.gada 7.oktobrī tika parakstījusi vienošanos ar Vidzemes plānošanas reģionu par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībāsatbalsta izmaksu.

 

Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” rezultātiem, finansiāli atbalstīja Valkas novada domes pieteikumā norādītās aktivitātes, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu, piešķirot finansējumu 10 000 EUR apmērā. Saistībā ar Covid – 19 aizliegumiem, finansējums tika apgūts 9201.80 EUR.

 

Projekta ietvaros tika atbalstīti divi mentori latviešu valodas apguvei, lai apmācītu sveštautiešus, kas ir dzīvesbiedri latviešu remigrantiem, kā arī tika noorganizēts Ziemassvētku pasākums un pasākums Kārķos, dodot platformu, remigrantiem dalīties pieredzē un veidot savstarpējus kontaktus un kontaktus ar pašvaldības  vadību un speciālistiem.

 

2020.gada vasarā diasporas un remigrantu bērniem kopā ar Valkas novada līdzīga vecuma bērniem/jauniešiem tika noorganizēta 3 dienu nometne, kurā bija 30 dalībnieki.

 

Ar piešķirtā atbalsta līdzfinansējumu, Valkas novada mājaslapā www.valka.lv ir izvietots baneris “Remigrācija” un izveidota sadaļa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Valkas novadā”. Visa informācija par pasākumiem, kas tiks organizēti ar šo atbalstu un vispār, lai uzrunātu no Valkas novada izbraukušo diasporu un jau uz dzīvi Valkas novadā atgriezušos, tiks regulāri publicēta iepriekš minētajā vietnē.

 

Starptautiskā sadarbība

 

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau piekto reizi, un šogad piecas pašvaldības – Apes, Kuldīgas, Skrundas, Preiļu un Valkas novadi, - sadarbībā ar pašvaldībām no Austrumu partnerības valstīm īstenos dažādas attīstības sadarbības un izglītības aktivitātes no 14. līdz 29. novembrim.

 

Valkas novada dome šogad Eiropas vietējās solidaritātes dienā piedalījās pirmo reizi.  Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā konkursā attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām laikā no 14.11 līdz 29.11.2020. Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros un pieteikums tika atbalstīts. Konkursā varēja piedalīties pašvaldības, kurām ir sadarbības partneri kādā no trim Austrumu partnerības valstīm: Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā.

 

Valkas novada domei no 2015 gada ir sadarbība ar Kutaisi pašvaldību, Gruzijā. Sadarbības līgums tika parakstīts 2016.gada 3.maijā par sadarbību lauksaimniecības, pārtikas ražošanas, infrastruktūras, investīciju, tūrisma un kultūras veicināšanai un attīstības jomā. Jau ir notikušas četras savstarpējas pašvaldību vadītāju, deputātu, no Gruzijas puses arī uzņēmēju pieredzes apmaiņas vizītes Valkā un Kutaisi.

 

Par cik šogad situācija ar Covid - 19  neatļauj klātienes vizītes, projekta aktivitātes tika organizētas attālināti, tas ir,  Valkas mūzikas skolas audzēkņi apguva un ierakstīja  gruzīnu tautas dziesmu “Rīts” un Kutaisi bērnu folkloras kopa iemācījās latviešu tautas dziesmu  “Teici, teici, valodiņa”. Visi projektā iesaistītie dalībnieki saņēma skaistus T-krekliņus ar uzdrukātiem līdzfinansētāju logo (Eiropas Savienības un Platforma logo) un Valkas un Kutaisi ģerboņiem.

 

Lai iepazītu Valkas novadā ieviesto projektu rezultātus un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pārrobežu sadarbības projektu idejas programmēšanas periodam no 2021. līdz 2027.gadam, Valkas novada, Valgas, Otepes un Tirvas pašvaldību delegācijas laikā no 2020.gada 18.augusta līdz 19.augustam apmeklēja ražošanas uzņēmumus, SIA “Vārpas 1”, SIA “Pepi Rer”, alus darītavu Valkā un sidra ražotni Ērģemē, viesu namus “Bergervilla” un “Mednieki”, iepazinās ar ieviestajiem ERAF līdzfinansētiem projektiem (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ērģemes pilsdrupas, ražošanas ēkas Varoņu ielā 39A un Kārķu pagastā) un LEADER projektiem (Lustiņdruvas dabas taka un rotaļu laukums pie Kārķu pamatskolas, petanka telpām Ērģemē).

 

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pagasta valdi un INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas apvienoto sekretariātu, atzīmējot Eiropas Sadarbības dienu, organizēja starpreģionu sadarbības programmas Interreg 30. gadskārtu, kas norisinājās š.g. 19. septembrī topošajā Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centrā Pasākuma laikā tika iestādīti 30 koki, 16 no tiem Latvijas valsts pusē Valkā, 14 – Igaunijā Valgā. Svinīgajā notikumā piedalījās aptuveni 50 Interreg Igaunijas-Latvijas programmas pārstāvji un sadarbības partneri, kā arī abu kaimiņvalstu vēstnieki – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons un  Igaunijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Arti Hilpus. Pēc koku iestādīšanas, pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt projekta tapšanas vēsturi, kā arī cienāties ar īpašo Interreg 30. jubilejas torti, kas dalīta uz Latvijas – Igaunijas valstu robežas.

 

Projektu jomā

 

Valkas novada dome 2020. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 4 750 651 EUR un 2020. gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir  2302436 EUR.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa 2020.gadā turpināja darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros uzsākto projektu ieviešanas (1 Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstības jomā Valkā, 5  Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu (ražošanas ēkas Valkā un Kārķu pagastā būvniecība, Ausekļa ielas no Rūjienas līdz Ausekļa ielai 56 posma pārbūves, Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācija), 2 Eiropas Sociālā fonda projektu veselības un slimību profilakses, un deinstitucionalizācijas jomā, 9 LEADER projektu, 2 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas  projektu pilsētas vides sakārtošanas un tūrisma attīstības jomā, 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  projekta uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas jomā, 1 LIFE programmas projekta, 1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta, 4 citu ES programmu līdzfinansētie projekti) un uzsāka darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlases kārtām projektu izstrādes un ieviešanas (2 ERAF SAM 3.3.1.projektu izstrādes -  Ausekļa ielas posmā no Rūjienas līdz Ausekļa 56 pārbūve un jaunas ražošanas ēkas būvniecība Valkā), Interreg Igaunijas – Latvijas PSP Valkas pilsētas centra labiekārtošanas turpinājuma.

 

Aktīvi sadarbojāmies ar ministrijā un Vidzemes plānošanas reģionu prioritāšu noteikšanai finansējuma piesaistei jaunajā ES 2021. – 2027.gada programmēšanas periodā.

 

Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes (PII) ir iesaistījušās Eiropas un valsts līdzfinansētā programmā “Piens un augļi skolai”. Programmas ietvaros bez maksas trīs reizes mācību nedēļā visu novada PII un skolu 1.-9.klašu skolēni var saņemt pienu un augļus.    2020.gadā par Skolas pienu ir saņemta 8893 EUR ES un valsts budžeta dotācija.

 

Īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts “Ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros īstenota šāda aktivitāte: Ausekļa ielas, posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā seguma atjaunošana. Projekta ietvaros veiktie ieguldījumi ar komercdarbību saistītās teritorijas atjaunošanā (ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana) nodrošinās šādu iznākuma rādītāju rašanos: jaunizveidotu darbavietu skaits komersantos - 2 darba vietas un no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 64 098 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada jūnijs līdz 2020.gada decembris. Projekta kopējās izmaksas sastāda 88 423,18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 75 408,49 EUR un neattiecināmās izmaksas 13 014,69 EUR. 64 097,22 EUR ir ERAF finansējums un 3 393,38 EUR ir valsts budžeta dotācija. Valkas novada dome līdzfinansēs 7 917,89 EUR no attiecināmajām izmaksām un segs projekta neattiecināmās izmaksas 13 014,69 EUR (kopā 20 932,58 EUR).

 

Sagatavots un iesniegts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros plānots izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā. Projekta ietvaros veiktie ieguldījumi ar komercdarbību saistītās teritorijas attīstībai (komercdarbības mērķim paredzētas ēkas būvniecībā) nodrošinās šādu iznākuma rādītāju rašanos: jaunizveidotu darbavietu skaits - 3 darba vietas un no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 160 000,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada decembra līdz 2021.gada decembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 250 198,28 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 233 467,11 EUR un neattiecināmās izmaksas 16 731,17 EUR. 160 000,00 EUR ir ERAF finansējums un 8 026,12 EUR ir valsts budžeta dotācija. Valkas novada dome līdzfinansēs 65 440,99 EUR attiecināmajām izmaksām un 16 731,17 EUR neattiecināmajām izmaksām (kopā 82 172,16 EUR).

 

2019. gadā tika uzsākts un vēl joprojām tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekts “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Bazalts” par būvdarbu veikšanu. Projekta ietvaros no 2019. līdz 2020. gadam plānota ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējas plānotās izmaksas 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās 364 529,77 EUR. 470 323,93 EUR ir ERAF finansējums, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR no attiecināmajām izmaksām.

 

2020.gada jūlijā, Valkas novada dome iesniedza Satiksmes ministrijai Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plāna 2020. – 2022.gadam valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai „Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošana”. Finansējums tika atteikts. Pamatojums: visu tranzītielu stāvoklis nav slikts. 2021.gadā sniegsim pieteikumu atkārtoti, iekļaujot Zemgales ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai, kuras stāvoklis ir novērtēts ar atzīmi “slikts”.

 

Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

 

Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts sadarbības līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana. Pēc 2018.gadā SIA “Konvents” izstrādātā torņa atjaunošanas un restaurācijas projekta, 2020.gadā būvdarbi tika uzsākti. Būvdarbus veic SIA “WARSS+” un darbus plānots pabeigt 2021.gada pavasarī.

 

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 224 226 EUR, tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro.

 

Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti sagatavoja un iesniedza  ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” projekta grozījumus laika periodam no 2020.gada līdz 2023.gada 20.decembrim. 2020.gada oktobrī tika uzsākta aktivitāšu ieviešanu. Kopējais projekta finansējums ir 178942 EUR, tai skaitā pirmajos projekta trīs gados laikā no 2017. – 2019.gadam Valkas novadā tika realizēti pasākumi par 106 585 EUR un laika periodā no 2020.gada līdz 2023.gadam pieejamais finansējums ir 72357 EUR. Projektā plānots turpināt jau uzsāktās aktivitātes – fiziskās aktivitātes sēdoša darba darītājiem, jaunajām māmiņām, pensionāriem un sociālā nama iemītniekiem, peldēšanas apmācību, interaktīvas nodarbības par veselīgu uzturu PII audzēkņiem un skolēniem, ekskursijas pensionāriem, sporta dienas bērniem u.c.

 

Valkas novada dome ir noslēgusi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” īstenošanu. Projekta mērķis bija izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros 2018. gadā veikti vērienīgi remontdarbi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas abos korpusos. Raiņa ielas korpusā radītas 3 mūsdienīgas multifunkcionālas telpas un IKT laboratorija, savukārt Ausekļa ielas korpusā izveidotas 4 mācību telpas, atjaunots viens gaitenis un sanitārais mezgls. Tāpat Raiņa ielas korpusam iegādāti 20 mācību klašu mēbeļu komplekti un IKT laboratorijas aprīkojums, Ausekļa ielas korpusam – 8 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas ar 8 moderniem IKT komplektiem. Projekta ietvaros 2019. gada janvārī pabeigti vērienīgi internāta pārbūves darbi. 2019. gada jūnijā notika internāta atklāšanas pasākums. Internāts aprīkots ar modernām un funkcionālām mēbelēm. 2019. gada decembrī pabeigti būvniecības darbi IKT laboratorijas izveidei Raiņa ielas korpusā. 2020. gadā piegādātas un uzstādītas papildus ergonomiskas mēbeles kabinetos. Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 484.86 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 1 467 520 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 1 170 964.86 EUR. 1 247 392 EUR ir ERAF finansējums, 66 038.40 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, Valkas novada domes līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām ir 154 089.60 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 1 170 964.86 EUR.

 

2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 2018. gadā izbūvēti kanalizācijas pašteces un spiediena tīkli pilsētas centra iedzīvotājiem un ielās ar lielāko privātmāju iedzīvotāju skaitu, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, paralēli nomainot vecos ūdens tīklus. Izbūvēti jauni ūdensvadi posmos, kur dzeramais ūdens nebija pieejams. Būvdarbi norisinājās vairākās Valkas pilsētas ielās – Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu un Zvaigžņu ielā. Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā. Šobrīd noris aktīva pieslēgšanās centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projekta kopējās izmaksas ir 1 412 148.65 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 659 251.05 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 752 897.60 EUR. 422 790 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums, pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām ir 236 461.05 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 752 897.60 EUR.

 

2019. gadā tika uzsākts projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”. Projekts ir iesniegts programmā: 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” - 2. kārtā. Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks izveidoti trīs jauni pakalpojumi:

 

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

 

2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E, Valka);

 

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka).

 

Ir noslēgti 3 līgumi par būvniecības veikšanu. Viens objekts (Rūjienas ielā 3E) jau ir pabeigts un aprīkots ar mēbelēm. Atlikušie divi objekti tiks pabeigti 2021. gadā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 939 532,18 EUR, no tām 557 575,35 EUR ir ERAF līdzfinansējums, 24 598,91 EUR ir Valsts budžeta dotācija. Pašvaldības finansējums ir 357 357,92 EUR.

 

Valkas novada dome saņēma WiFi4EU “Voucheru” jeb atbalstu no Eiropas Komisijas 15 000,00 EUR apmērā. Šis “Vouchers” tika izmantots publiska Wi-Fi tīkla izveidei Valkas novadā. Šajā projektā tika izveidots Wi-Fi tīkls Valkas JC ģimnāzijas sporta hallē, Valkas JC ģimnāzijā un tās dārzā. Wi-Fi pakalpojumi šajā teritorijā ir pieejami ikvienam novada iedzīvotājam un apmeklētājam, tie ir bez maksas un bez ierobežojumiem.

 

Uzsākta Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošana. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru, t.i., jaunu energoefektīvu gaismekļu ar satiksmes uzskaites sensoriem iegāde un uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Valkas pilsētā (248 gab.) un viedas apgaismojuma sistēmas ieviešana. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119,155 MWh/gadā. Plānotais CO2 ietaupījums sastāda 12,988 tonnas gadā. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Valkas pilsētas ielās (Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna ielās, Vienības gatvē, pagalmos (Ausekļa iela 2 un Tālavas iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas 1 iela un “Pilsētas meži”). Projekta kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. EKII finansējums 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 214 545,10 EUR.

 

LEADER projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un projekti tiek iesniegti un tālāk virzīti finansējuma saņemšanai no biedrībām "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" un “No Salacas līdz Rūjai”:

 

Sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs “Petanks”” ir īstenots projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”. Projekts tika realizēts “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads. Projekta ietvaros tika labiekārtota esošā ēka, telpās ir veikts kosmētiskais remonts, pārvilkta elektrība, salabota jumta seguma daļa, zem kuras atrodas petanka laukumi, nomainīti logi un durvis, kā arī ir iegādāts infrasarkanais staru sildītājs. Projekta kopējās izmaksas ir 28 709,44 EUR, kur 90% jeb 25 838,50 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums un 10% jeb 2870,94 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums

 

Sadarbībā ar biedrību “Mednieku klubs EZERKALNI” ir īstenots projekts “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana”. Projekts tika realizēts Ērģemes pag., “Omuļi”. Projekta ietvaros tika iegādāts viens šaušanas stendu ar kustīgo mērķi un viens pneimatiskais ierocis, mednieku vajadzībām. Iegādāto inventāru izmanto arī Valkas novada domes šautuve sacensību un treniņu vajadzībām (izmanto skolnieki, Valsts un pašvaldību policija, robežsardze, zemessardze, mednieki un dažādu sacensību dalībnieki). Ar Valkas novada domes šautuvi ir parakstīts nodomu protokols par sadarbību nākotnē. Projekta kopējās izmaksas ir 1691,58 EUR, kur 90% jeb 1522,42 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums un 10% jeb 169,16 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums

 

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām”. Projektā tika izveidota taka ar zvēru pēdu un putnu spārnu izzinošiem elementiem, tā atrodas uz zemes gabala “Lustiņdruva”. Projekta teritorijā ir uzstādīta dēļu laipa 94 metru garumā. Gar laipas malām 10 informatīvi elementi par dažādu zvēru pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvā un 1 atraktīvs stends par apkārtnē dzīvojošo putnu spārnu lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu atraktīvāku, uzstādītas arī 3 brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 8250,00 EUR, no kurām 90% jeb 7425,00 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 825,00 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums.

 

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”. Projekta teritorijā ir aktualizētas abas Lustiņdruvas takas kartes, jo pēdējo 5 gadu laikā ir izveidoti daudzi jauni objekti, un kartes vairs neatbilda objektīvai situācijai dabā. Papildus ir uzstādīti 6 jauni vides objekti (Meža lineāls, kalkulators, tālskatis un 3 ģeometriskās mēbeles), kas ļaus aizraujošā veidā apgūt, atcerēties un atsvaidzināt matemātikas zināšanas. Tika uzstādīti arī 3 informācijas stendi, kur ir īss apraksts kā rīkoties ar vides objektiem.. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 4957,00 EUR, no kurām 90% jeb 4461,30 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 495,70 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums.

 

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža”, kura ietvaros plānots iegādāti 14 elektroenerģiju taupošu LED starmeši / prožektori un papildus aprīkojums. Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas aparatūras ierīkošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 997,43 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 297,69 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 699,74 EUR.

 

Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas vecāku biedrību īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”, kura ietvaros atjaunoti TDK "Vainadziņš" un TDK "Vendīgs" tautas tērpi. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību. Projekta attiecināmās izmaksas ir 7 569,11 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 812,20 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 756,91 EUR.

 

Sadarbībā biedrību “Valkas attīstībai” īstenots projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, piecas nodarbības, piecās dienās. Projekta mērķis ir pilnveidot Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā ar nodarbību cikla “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” piedāvājumu (piecas nodarbības piecās dienās ar darbošanos bibliotēkā, izmantojot tur pieejamo informāciju, un tad došanos pastaigā/ izbraukumā reālā vidē). Projekta gaitā tika izzināta Valkas novada un konkrētā pagasta kultūrvēsture, tika iepazīts aktuālais, interesantais un vērtīgais mūsdienās. Dalībniekos tika veicināta izpratne par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem – novadpētniecība. Bērniem bija iespēja  ieraudzīt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj savā novadpētniecības krājumā, piemēram, publicēto informāciju, dažādus dokumentus par savu novadu un pagastu. Nodarbībās spēļu veidā tika noskaidrotas un pilnveidotas bērnu zināšanas par apmeklēto vietu, pagastu vai ar to saistīto objektu Valkas novadā. Nodarbību praktiskās daļas ietvaros tika izpētīta bibliotēkā iepazītā vieta, objekts, īpaša personība un uzņēmums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1101,25 EUR, Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 991,25 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 110.00 EUR. 

 

Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros līdz šim ir demontēti esošie rotaļu elementi, izbūvēta drenāža, nobruģēti celiņi, izveidots apgaismojums, ierīkota sajūtu taka, sakārtoti volejbola laukumi. 2021. gada sākumā tiek plānota esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana, un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 38 805,92 EUR, no kurām attiecināmas ir 15 000,00 EUR, kur 90% jeb 13 500,00 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 1500,00 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas 23 805,92 EUR.

 

Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Āra lasītavas izveide Vijciemā”. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai bibliotēku. Projekta ietvaros plānots uzstādīt koka nojumi / lapeni ar soliem un grāmatu plauktiem. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu aktivitātes, kamēr vecāki lasa, plānots iegādāties arī 5 āra spēles – domino, dambreti, ciparu boulingu, yatzi un petanku. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 992,08 EUR, no kurām attiecināmas ir 3 781,64 EUR, kur 90% jeb 3 403,47 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums.

 

Valkas novada dome piedalās INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēto projektu ieviešanā:

 

Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas 5 303 202,66 EUR EUR, t.sk., ERAF finansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas pašvaldības kopējais budžets projekta ir 3 184 343,01EUR, no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289.19 EUR un valsts budžeta finansējums EUR 88 899.36. 2020. gadā pabeigti Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas Centra būvdarbi. Projekta ietvaros plānotas arī vairākas mārketinga aktivitātes, t.sk., ValgasValkas mājas lapas https://visitvalgavalka.com/lv/ izveide un uzturēšana, dažādu pasākumu organizēšana, dalība starptautiskos pasākumos un izstādēs u.tml.

 

Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi ir sagatavots un iesniegts projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” pieteikums INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. Projekta ietvaros plānots atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz Latvijas-Igaunijas robežai. Takas tiks atjaunotas abos Pedeles krastos, tās paredzēts izbūvēt no cietā seguma, teritorijā paredzēts arī apgaismojums, videonovērošana, soli un atkritumu urnas. Kāpnes uz Putraskalnu tiks pārbūvētas ar ilgmūžīgu materiālu, no kāpnēm tiks veidota laipa līdz pat Pedelei ar atpūtas platformu Pedelē. Pedelē (tuvāk Sēlijas ielas tiltam) tiks uzstādīta strūklaka. Teritorijā (tuvāk Latvijas-Igaunijas robežai) tiks veikta apauguma novākšana (krūmu un koku izciršana), lai no Putraskalna pavērtos patīkama ainava. Vēl projekta ietvaros paredzēts arī izveidot gājēju un riteņbraucēju taku no cietā seguma no Raiņa ielas (esošā “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projekta) līdz Semināra ielai. Šajā posmā tiks iztīrīta arī Varžupīte un uzstādīts apgaismojums, videonovērošana, soli, atkritumu urnas un pergolas. Tiks rekonstruēts Semināra ielas tilts, izbūvēta caurteka zem tilta, atjaunots asfalta segums uz tilta un uzstādītas jaunas tilta margas. Semināra ielas teritorijā plānots izbūvēt gājēju un velobraucēju taku no cietā seguma un iztīrīt Varžupīti no Semināra ielas līdz privātās zemes teritorijai. Plānots atjaunot bijušo robežsargu ēku, pielāgojot to, lai tajā varētu pārcelt Tūrisma informācijas biroju (TIB). Teritorijā ap bijušo robežsargu ēku tiks izveidotas dažādas atraktīvas aktivitātes saistībā ar robežas tēmu. Teritorijā plānots izveidot arī stāvlaukumu autobusiem un tūristu grupām, kuri ieradīsies uz TIB. Projekta vadošais partneris ir Valgas pagasta valde. Projekta kopējais plānotais budžets ir 926 140,00 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 787 216,73 EUR. Valkas novada dome un Valgas pašvaldība katra līdzfinansē 70 000,00 EUR, tādējādi Valkas novada domes budžets projektā sastāda 463 070,00 EUR.

 

 

Valkas novada dome kā vadošais finansējuma saņēmējs, uzsāka Interreg Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta no “No hobija uz biznesu” ieviešanu. Projekta aktivitātes bija plānots ieviest laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet projekta ieviešana tiks pagarināta par gadu. Projektā ir 6 partneri no Latvijas un 6 partneri no Krievijas. Plānotājās aktivitātēs tiek iesaistīti mājražotāji (tirdziņi, apmācības, kontaktbiržas un diskusijas), kā arī notiek tirdzniecības vietu labiekārtošana (Valkas novads iegādājās 5 teltis un vienu pārvietojamo tirdzniecības namiņu).  2020. gadā, saistībā ar Covid - 19 aizliegumiem, tika pārnesta uz nākošo gadu 14 projektu pasākumu ieviešana. 2020.gadā laikā no 30.septebra līdz 1.oktobrim Rugāju novadā notika apmācību seminārs mājražotājiem un amatniekiem, kas ir 4 dienu apmācību cikla pirmās 2 dienas. Apmācību dalībniekiem vēl 2 dienu apmācība notiks Pleskavā (Krievijā).

 

Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 2021.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 11 mērķa grupas jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 17 206,20 EUR. Līdz 2020. gada decembrim projektā iesaistīti 7 mērķa grupas jaunieši.

 

2020. gadā turpinās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekts LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into the work of local authorities). Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija); projekta partneri ir Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center Germany (Vācija), Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada domes. Projekta uzdevums mūsu pašvaldībai ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Projekta kopējās izmaksas ir 51 210,00 EUR, t.sk., programmas finansējums 30 270 EUR, valsts budžeta finansējums 16 400 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR. 2021. gadā plānota projekta partneru sanāksme Valkā.

 

 

Teritorijas plānošanas daļas darbības pārskats

 

1.Attīstības un plānošanas dokumenti

 

Teritorijas plānojums

 

Turpinājās darbs pie Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes.

 

2020.gada 26.martā, ar domes lēmumu, tika nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Attiecīgie paziņojumi tika publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv  Publiskā apspriešana notika no 2020.gada 4.aprīļa līdz 12.maijam.

 

2020.gada 28.maijā, pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās un atzinumu saņemšanas, Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

 

2020.gada 28.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Attiecīgie paziņojumi tika publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv  Publiskā apspriešana notika no 2020.gada 9.jūnija līdz 6.jūlijam. Pēc publiskās apspriešanas beigām teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskats tika nosūtīts Vides pārraudzībās valsts birojam, atzinuma saņemšanai. Vides pārraudzības valsts birojs pagarināja atzinuma sniegšanas termiņu, pamatojot to ar vērtējamo dokumentu un risinājumu apjomu, kā arī nepieciešamību precizēt Vides pārskatu un saskaņot grozījumu iespējamo ietekmi uz vidi ar Igaunijas Republiku, jo plānotie grozījumi var ietekmēt arī Igaunijas teritoriju.  Atzinums tika saņemts 2020.gada 21.decembrī.  Pēc minētā atzinuma saņemšanas, tiek veikti papildinājumi vides pārskatā un veikti labojumi teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā.

 

Saskaņā ar saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, 2020.gadā izsniegtas 21 izziņas par plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam Valkas novada teritorijas plānojumam.

 

2. Zemes pārvaldība

 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. punktam, veicam “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu izvērtējumu un izskatām jautājumus par konkrētu zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Izvērtējuma tabula 06.04.2017. joprojām publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā (http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana).

 

Līdz šā gada laikā ir sagatavoti un pieņemti lēmumi par 136 rezerves zemes fondā reģistrēto zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā un pašvaldības vārda.

 

2020.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti jauni 29 pašvaldībai piederoši  nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 20 nekustamiem īpašumiem.

 

Kopš 2017. gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma pildīšanai ir izskatīti iesniegumi, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu aktualizācija kopumā 56 zemes vienībām.

 

Zemes ierīcības projekta izstrāde un dokumentu nodošana notiek elektroniskā formā un pašvaldība vairs neizstrādā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, bet gan izsniedz Nosacījumus, kuros norādīts projekta izstrādes mērķis, prasības projekta grafiskās daļas izstrādei izmantojamai kartogrāfiskā materiāla pamatnei, informācija par teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām, norādīta projekta īstenošanas secība (ja to veic pa posmiem), prasība par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem.

 

2020.gadā kopumā sagatavoti 10 jauni nosacījumi zemes gabalu sadalīšanas un zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām, un ar sēdes lēmumu apstiprināti 11 zemes ierīcības projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas novada teritorijā.

 

Salīdzinoši ar 2019.gadu zemes vienību sadalīšana šogad norit gausāk.

 

Pēc zemes ierīcības projektu apstiprināšanas, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā, tiešsaistes režīmā, tiek aktualizēta informācija par katras jaunizveidotās zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

 

 

2.1.Zemes komisijas darbība

 

Viens no Teritorijas plānošanas daļas uzdevumiem ir nodrošināt zemes komisiju darbu, sēžu protokolēšanu, dokumentu un zemes komisijas lietu sakārtošanu atbilstoši lietvedības un arhīva prasībām, sagatavot Zemes komisijas lēmumprojektus un izziņas.

 

Ņemot vērā 2016.gada 28.jūlija Valkas novada domes nolikuma Nr.6 „Zemes komisijas nolikums”, II daļu, Zemes komisijas kompetencē ir dot atzinumus par datiem zemes nodokļa aprēķināšanā, pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā, kā arī izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos:

 

1.         pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;

2.         platības noteikšana ēku uzturēšanai;

3.         adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana;

4.         zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes darba uzdevumu sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un apstiprināšana;

5.         zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana;

6.         nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu nekustamo īpašumu izveidošana;

7.         zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c

8.         jautājumos, kas saistīti ar zemes konsolidāciju.

 

Bez tam, Zemes komisijas pienākums ir arī organizēt un veikt nepieciešamās darbības zemes pārvaldībā un pārraudzībā.

 

Kopumā 2020.gadā sasauktas un novadītas 12 sēdes, darba kārtībā iekļauti un izskatīti, darba kārtībā iekļauti un izskatīti 275 jautājumi, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir par 54 jautājumiem mazāk. Nostrādātas 17.5 stundas.  Lietotājprogrammā Lietvaris 2020.gadā reģistrēti 280 izejošie dokumenti, kas saistīti ar Zemes komisijas sēžu izrakstu nosūtīšanu.

 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu tiek turpināts izvērtēt rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes piekritība pašvaldībai.

 

2.2.Zemes nomas reģistrs

 

Saskaņā ar Attīstības un plānošanas nodaļas Nolikumu, viens no Teritorijas plānošanas daļas uzdevumiem ir veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošo zemes gabalu nomas reģistra uzturēšana un aktualizēšana.

 

Valkas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vajadzībām tiek uzturēts nomas līgumu reģistrs programmā NOMA. Programmā 2020.gadā reģistrēti dati par 877 spēkā esošām (aktīvām) vienībām. Kopumā veikti ieraksti par 1398 vienībām, kas ir par 141 vienību vairāk nekā pērn.

 

Kopumā ir iznomāti 1325 ha no novada teritorijas. Nomas maksas ieņēmumi 2020.gadā -  44596,32 euro.

 

Laikrakstā Valkas Novada Vēstis nopublicēti sludinājumi par neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu bez apbūves tiesībām kopumā par 67 zemes vienībām.

 

Rīkotas 6 nomas tiesību izsoles, kopumā par 11 zemes vienībām. Publicēta arī informācija par zemes vienībām, kuras Valkas novada administratīvajā teritorijā izmantojamas, kā ģimenes (sakņu) dārza teritorijas.

 

2020.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas un Valkas novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un Teritorijas plānošanas daļas reģistrā reģistrēti 200 nomas līgumi un vienošanās.

 

Teritorijas plānošanas daļa regulāri izsūta informatīvās atgādinājuma vēstules par nomas termiņa izbeigšanos un tā pagarināšanu (t.sk. iekļaujot informāciju par obligātu saistību izpildi pret pašvaldību), par nomas platības precizēšanu, izmaiņām nomas maksā, kā arī vēstules ar aicinājumu nokārtot zemes nomas jautājumu, ja uz tā atrodas personai piederošs ēku īpašums. Kopumā 2020.gadā tika nosūtītas 144 šāda veida vēstules.

 

Uzsākts darbs pie nomas maksas parāda piedziņas. Šim nolūkam 2020.gadā atjaunots saraksts ar nomas maksas parādniekiem, kopumā 16 personas, par kurām kopš 2018.gada Zemes komisijā jau pieņemts lēmums par parāda piedziņas procedūras uzsākšanu. Lietas izpildei nodotas juridiskajai nodaļai.

 

 

2.3.Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process

 

2020.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 50  atsavināšanas procedūras ierosinājumi, no tiem 2020. gadā iesniegti 14 jauni iesniegumi. 2020.gadā sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti un organizēta 7 izsoles, tika apstiprināti izsoles rezultāti.

 

Atsavināšanas procedūra kopumā ir pabeigta 16 gadījumos. Daļēji pabeigtas ir 6 atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no samaksas termiņa.

 

3 zemes gabalu atsavināšanas procedūra tika atcelta un turpināsies šo zemes gabalu nomas, jo atsavināšanas ierosinātāji likumdošanā noteiktajā termiņā nav veikuši uz zemes esošo ēku īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā vai nav snieguši atbildi par izpirkšanas maksas nosacījumiem.

 

Atsavināšanas procedūras ilgums galvenokārt ir atkarīgs no tā, kādi dokumentu ir atsavinātāja ierosinātāja rīcībā, ja tiek iesniegts ierosinātāja rīcībā esošs zemes gabala robežu plāns, tas ievērojami saīsina procedūras ilgumu. Tāpat atsavināšanas procedūras ilgumu ietekmē arī fakts, ja uz atsavināmā zemes gabala atrodas atsavināšanas ierosinātājam piederošas ēkas un būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Šī iemesla dēļ joprojām tiek kavēta 1 zemes gabala atsavināšanas procedūra. Visos gadījumos tiek sniegtas konsultācijas nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos.

 

3.   Augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI)

 

 

Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI), kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.

 

Valkas novada admistratīvajā teritorijā līdz 2020.gada 31.decembrim kopumā tiek uzturētas un aktualizētas 1017 planšetes.

 

Kopumā 2020.gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 94 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi, kas  ievietoti kopumā 263 planšetēs, salīdzinoši 2019.gadā 90 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi, kas  ievietoti kopumā 326 planšetēs.    

       

4. Izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

 

Kopš 2010.gada 1.oktobra, Teritorijas plānošanas daļa, pamatojoties uz 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, un vadoties no Valkas novada teritorijas plānojuma, gatavo izskata personu iesniegumus par nekustamo īpašumu pārdošanu un sagatavo izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ja šis īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.

 

Kopumā 2020.gadā ir sagatavotas 88 izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Apkopojot šo informāciju var secināt, ka 2020.gadā visvairāk darījumu, ar nekustamo īpašumu, kas nav saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemi, ir bijis Valkas novada Valkas pagastā – 26 darījumi, Valkas pilsētā 22, Zvārtavas pagastā 14, Ērģemes pagastā 21, Vijciema pagastā 4, Kārķu pagastā 10 darījumi.

 

Izvērtējot šos darījumus var secināt, ka visvairāk darījumi ir veikti pērkot un pārdodot meža zemi.

 

5. Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

 

2014.gada  1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā. Likumā tika izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiek pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.

 

Lai pildītu augstāk minētā likuma normas ar 2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16.,14.§) tika izveidota Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

 

2020.gadā notikušas 15 sēdes, izskatīti 28 iesniegumi, no kuriem 1 gadījumā ir sniegts atteikums darījuma ar lauksaimniecības zemi veikšanai.

 

Komisijā organizētas arī 8 zemes nomas tiesību izsoles.

 

 No augstāk minētā var secināt, ka šogad, attiecībā pret 2019.gadu darījumu skaits ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir kritis. Izvērtējot Pirkuma līgumus un pirkuma summas, var secināt, ka 2020.gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāra vidējās cenas ir saglabājušās 2019.gada līmenī, EUR 2000/ha.

 

2020.gadā Pašvaldības privāttiesiski noslēgto nomas līgumu reģistrā reģistrēti 5 jauni zemes nomas līgumi, salīdzinoši 2019.gadā tika reģistrēti 14 un 2018.gadā tika reģistrēti 25 zemes nomas līgumi.

 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 301.panta 7.daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāveic to zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgti līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam, informāciju par minētajiem darījumiem publicējot pašvaldības mājas lapā. Senie darījumi par Valkas novada teritorijā esošo zemi tiek reģistrēti pašvaldības mājas lapas www.valka.lv, sadaļā - Pašvaldība/Pakalpojumi/Atļaujas/Zemes iegādes darījumu reģistrs (http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/pakalpojumi-1/atlaujas).

 

2020.gadā augstāk minētajā sadaļā nav publicēti jauni ieraksti.

 

 

6. Komisijas koku ciršanai ārpus meža darbība

 

 

Saskaņā  ar personu iesniegumiem par koku ārpus meža ciršanas atļaušanu, 2020.gadā tika saņemti un izvērtēti 17 iesniegumi.  Izsniegtas 14 koku ciršanas atļaujas koku ciršanai ārpus meža.

 

7. Medību koordinācijas komisijas darbība

 

 

Saskaņā ar AS ”Latvijas valsts meži” iesniegumu, tika apsekota meža jaunaudze Zvārtavas pagastā, kurai bija nodarījuši postījumus brieži un stirnas. Tika sagatavots zaudējumu aprēķins, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un noteikti veicamie pasākumi zaudējumu turpmākai novēršanai.

 

Tika sagatavoti un noslēgti trīs medību tiesību nomas līgumi ar mednieku kolektīviem par medību tiesību iznomāšanu pašvaldībai piederošajās zemēs.

 

8. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija

 

 

Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas un papildināšanas. Kapu plāni, ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2020. gadā un iepriekšējā gadā.

 

 

9. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija

 

Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir 13610, no tās zemei – 8034, ēkām – 5576.

 

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā sastāda 551 954.56 EUR.

 

Par 2020. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis – 579 067.01 EUR, (no tā 9850.40 EUR soda sankcijas).

tai skaitā:

 

 

Nekustamā īpašuma veids

 

Aprēķināts, EUR

par 2020.gadu

Samaksāts, EUR

par 2020.gadu

(kārtējie maksājumi, tai sk. nokavējuma nauda)

Samaksāti parādi EUR

(par iepriekšējiem periodiem, tai sk. nokavējuma nauda)

Zeme

397020.2

386559.43

28273.77

ēkas, mājoklis

154934.36

143278.37

20955.44

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2021. sastāda EUR 88436.79, nokavējuma nauda EUR 29206.99, kopā EUR 117643.78.

 

2020. gadā izsūtīti 106 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 260 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti 86 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un 52 personas nodotas Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai.

 

Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 7 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.

 

Veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.

 

Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 8636.28 EUR apmērā.

 

Regulāri tiek veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini pamatojoties uz zemesgrāmatas un SIA “Valkas namsaimnieks” sniegtajiem datiem.

 

Nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.

 

Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 6 kreditora prasījumi mantojumu lietās.

 

Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2021. gadam.

 

Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2020. gadu. Papildus aprēķinātā summa sastāda 13211.12 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Gunta Smane


Valkas novada domes


Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.