03.11.2014
Reģionālās mobilitātes atbalstu NVA piedāvā arī Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībniekiem

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kompensē transporta, dzīvojamo telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumus. Jauniešu garantijas reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā jau ir iesaistījušies 225 cilvēki, visvairāk mobilitātes atbalsta saņēmēju ir Latgalē - 74 un  Rīgas reģionā - 58 jaunieši.

 

 Tie jaunieši, kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)“ un "Pirmā darba pieredze jaunietim" mobilitātes atbalstu saņem pirmo četru mēnešu laikā, savukārt pasākumu “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana”, “Neformālās izglītības programmu īstenošana“ un “Darbnīcas jauniešiem” dalībnieki mobilitātes atbalstu saņem visu apmācības laiku. Vēršam uzmanību, ka atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” dalībniekiem finanšu atbalsts tiek izmaksāts tikai transporta izdevumu segšanai uz apmācību vietu un atpakaļ.

 

Tātad, iesaistīties Reģionālās mobilitātes pasākumā un saņemt atbalstu var NVA reģistrēts jaunietis bezdarbnieks, kurš piedalās Jauniešu garantijas apmācību vai darba atbalsta pasākumos, kuru norises vieta ir vismaz 20 km attālumā no jaunieša deklarētās dzīves vietas. Jāpiebilst, ka dzīves vietā jaunietim jābūt deklarētam vismaz vienu gadu.

 

 Atbalsts paredzēts visā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, ja atbalsta pasākumu “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)“ un "Pirmā darba pieredze jaunietim" darba vietas atrodas Rīgā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs vienlaikus piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.

 

 Kas jādara jaunietim, lai saņemtu mobilitātes atbalstu?

10 darba dienu laikā kopš brīža, kad tika noslēgts līgums par dalību Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā, NVA filiālē personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu jāiesniedz pieteikums mobilitātes pabalsta saņemšanai. Iesnieguma paraugs mobilitātes atlīdzības saņemšanai atrodams arī NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3651.

 

 Triju darba dienu laikā NVA filiāle pārbaudīs pretendenta atbilstību reģionālās mobilitātes pasākuma kritērijiem un pieņems lēmumu  par finanšu atlīdzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu, paziņojot par savu lēmumu pretendentam rakstiski.

 

 NVA finansiālās atlīdzības apmērs transporta, dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas izdevumu segšanai vienam jaunietim nevar pārsniegt 100 eiro mēnesī.

 

 Mobilitātes atlīdzības aprēķinu NVA veic, ņemot vērā iesniegto finanšu izdevumu pamatojumu un tam pievienotos transporta, dzīvokļa īres vai dienesta viesnīcas izdevumus apliecinošus dokumentus. Tas nozīmē, ka mobilitātes pasākuma dalībniekiem ir jākrāj sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumu apliecinoši dokumenti, jāslēdz īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā līgums, kas jāuzrāda NVA kopā ar  maksājuma apliecinājumu.

 

 Detalizētāka informācija par atbalsta pasākumu atrodama sadaļā "Jauniešu garantijas" – “ATBALSTS JAUNIEŠU REĢIONĀLAJAI MOBILITĀTEI” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3651).

 

 Sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.