08.06.2017
Izsludina atbalsta stipendijas „Topošais profesionālis” piešķiršanas kārtību

AS „Olainfarm” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina atbalsta stipendijas „Topošais profesionālis” piešķiršanas kārtību. Stipendijas mērķis ir atbalstīt skolēnus, kuri vēlas uzsākt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās, tomēr nav pietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

 

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12. klases skolēni, kuri vēlas uzsākt studijas jebkuras RTU pamatstudiju programmas pirmajā kursā 2017./2018. studiju gadā un kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams.
1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā 10 mēnešiem, laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam.
1.3. Stipendiju konkurss notiek divās kārtās.

 

2. Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz:
2.1. Dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
2.2. Apstiprināta 12. klases pirmā semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuri beigušies 10. vai 11. klasē (piemēram, ģeogrāfija, ekonomika
u.c.);
2.3. Informācija par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa no pašvaldības vai VSAA);
2.4. Motivācijas vēstule studēt RTU, minot konkrētu/-as studiju programmu/-as un nākotnes plānus pēc studiju beigām, kā arī informāciju par ģimenes sastāvu;
2.5. citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendentu.

 

3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pretendentiem pieprasīt papildu dokumentus.

 

4. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Stipendijas un balvas” pie „Topošais profesionālis” līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 23.59.

 

5. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
5.1. Skolēna sekmes iepriekšējā mācību periodā (maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punkti; kritērija svara koeficients ir 0,5);
5.2. Skolēna motivācija studēt RTU – motivācijas vēstules (stipendiju konkursa pirmajā kārtā) un klātienes intervijas (stipendiju konkursa otrajā kārtā) vērtējums (maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punkti; kritērija svara koeficients ir 0,5).

 

6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus, balstoties uz 5. punktā minētajiem kritērijiem un laika posmā no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 15. augustam izvēlas ne vairāk kā 24 finālistus, kuri iekļūst stipendiju konkursa otrajā kārtā.

 

7. Priekšroka tiek dota skolēniem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu studijām.

 

8. Stipendiju konkursa otrajā kārtā pretendentam jāierodas uz klātienes interviju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar katru pretendentu) un jāatbild uz stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas izvirzītajiem jautājumiem.
8.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, ņemot vērā klātienes intervijas rezultātus, atkārtoti vērtē finālistus, balstoties uz 5. punktā minētajiem kritērijiem, un izvēlas 6, kuri saņems stipendiju.

 

9. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija
9.1. Komisijas priekšsēdētājs RTU pārstāvis
9.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks RTU Attīstības fonda pārstāvis
9.3. Komisijas loceklis Atbalstītāja organizācijas pārstāvis

 

10. Citi noteikumi
10.1. Stipendijas izmaksā tikai RTU uzņemtajiem studentiem. Ja stipendiju konkursa uzvarētājs nav uzņemts RTU, stipendiju viņam nepiešķir un pēc stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijas lēmuma piešķir nākamajam pretendentam (labākajam no atlikušajiem konkursa pirmās kārtas finālistiem). Stipendiju var nepiešķirt, ja nav piemērota kandidāta.
10.2. Stipendijas izmaksa pavasara semestrī tiek turpināta pēc apliecinājuma saņemšanas no RTU Studiju sistēmas par stipendiāta sekmēm. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var lemt par stipendijas izmaksas pārtraukšanu.
10.3. Ja stipendiātam līdz 2017./2018. gada rudens semestra beigām ir mainījies ģimenes materiālais stāvoklis, stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var lemt par stipendijas izmaksas pārtraukšanu.
10.4. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt AS „Olainfarm” un RTU Attīstības fonda labo slavu, kā arī pēc RTU vai RTU Attīstības fonda uzaicinājuma vismaz vienu dienu stipendijas saņemšanas periodā iesaistīties sabiedriskā labuma aktivitātēs, kas rīkotas kā pateicība atbalstītājiem.
10.5. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF- 312.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.