Vijciema sākumskola

Adrese

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Vijciema skola

"Druvas", Vijciems, Vijciema pagats, Valkas novads LV-4733

Direktore

Aīda Vītola

28346590, 26430527

vijciems[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Pirmsskolas skolotāja

 

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums

 

2018./2019.m.g.
2018.gadā skola reorganizēta par sākumskolu

Sskolā mācās 24skolēns, pirmskolas grupā 16 audzēkņi. Skolā strādā 18 pedagogi.

 Vijciema sākumskola īsteno:

 • Pamatizglītības pirmā posma (1-6.kl.) programmu
 • Pirmskolas izglītības programmu

 

Mācību darbs:

Stundu laiki skolā
1.stunda 8.20 – 9.00
2.stunda 9.10 – 9.50
3.stunda 10.00 – 10.40
4.stunda 10.50 – 11.30
Pusdienas
5.stunda 11.55 – 12.35
6.stunda 12.45 – 13.25
7.stunda 13.35 – 14.15
8.stunda 14.25 – 15.05

 

Pirmskolas grupas strādā no plkst. 7.30 – 17.30

Pirmskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļnodarbību veidā. Rotaļājoties bērni iepazīst sevi, savu ģimeni, dabu, pagastu un valsti.

Skolēniem un viņu vecākiem skolas elektroniskajā žurnālā e-klase pieejama informācija:

 • stundu saraksts;
 • mācību sasniegumu vērtējumi;
 • kavējumi;
 • mājas darbi;
 • pasākumi skolā.

Skolēni izmācīties un pavadīt brīvo laiku var pagarinātajā dienas grupā.

 

Skolas skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās:

Pulciņa nosaukums Diena Skolotāja
Rokdarbu pulciņš Pirmdiena
Trešdiena
Anita Lotiņa
Mazpulks Otrdiena Anita Lotiņa
Teātra pulciņš Otrdiena
Ceturtdiena
Gita Dudele
Tautiskās dejas Ceturtdiena (1.-4.kl.)
Piektdiena (5.-9.kl.)
Alise Matuka
Sporta pulciņš Otrdiena
Trešdiena
Piektdiena
Alise Matuka

Mēs lepojamies:

 • ar gadu gaitā izveidotām tradīcijām:
    - Zinību dienu;
    - Sporta dienu rudenī un pavasarī;
    - Pārgājienu;
    - Dzejas dienu;
    - Ziedu kompozīciju veidošanu;
    - Miķeļdienas tirdziņu;
    - 9.klases skolēnu organizētu  un vadītu Skolotāju dienu;
    - Lāčplēša dienas gājienu;
    - Latvijas dzimšanas dienas pasākumu;
    - Ziemassvētku pasākumu;
    - Vecvecāku dienu;
    - Lieldienām;
    - Putnu dienām;
    - Mātes dienas koncertu;
    - 8.klases organizētu pēdējo zvanu; Izlaidumu.
 • ar mūsdienīgu dabas zinības kabinetu;
 • ar hokeja laukumu pie skolas;
 • ar 2011.gadā uzcelto sporta zāli;
 • ar 2014.gada vasarā atjaunotu zēnu mājturības kabinetu;
 • ar mājīgām un ērtām pirmskolas grupas telpām.  

Atbalsts skolēniem

 • mācības notiek gaišās izremontētās telpās;
 • mācību grāmatas un darba burtnīcas nodrošina skola;
 • skola nodrošina veselīgu ēdināšanu:
     - pirmskolā: brokastis, pusdienas, launagu;
     - pamatskolā: pusdienas;
     - valsts nodrošina bezmaksas ēdināšanu 1.- 4.klasē;
     - Valkas novada dome nodrošina bezmaksas brokastis un  pusdienas  5-6gadīgo apmācības grupā;
     - skola iesaistās programmās ,,Skolas auglis” un ,,Skolas piens”;
 • skola piedalās novada organizētajās sacensības, konkursos un olimpiādēs un citos ārpusstundu pasākumos;
 • skola katru gadu piedalās Jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos;
 • pagasta teritorijā dzīvojošajiem bērniem tiek nodrošināts transports uz skolu un mājām;
 • skolēni tiek rosināti piedalīties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos;
 • skolēni 2 reizes nedēļā tiek vesti uz Valkas mākslas un Mūzikas skolām;
 • 9.klases skolēniem ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju par labiem sasniegumiem mācībās;
 • 4.-9.klašu skolēni mācību gada noslēgumā var saņemt teicamnieka stipendiju;
 • skolēni mācību gada beigās var pretendēt uz gada sasniegumu stipendiju.
 • Divdesmitie gadi. 1921.gadā bijušajās Blankina muižas telpās sāk darboties skola. Divdesmitajos gados skolā ir no 150 – 200 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola. 1924.gadā pirmais izlaidums.
 • Trīsdesmitie gadi – Vijciema sešklasīgā pamatskola. 1936. – 1937. gadā skolā tiek veikta pārbūve -  uzcelts otrais stāvs un zāle. Tagad skola atbilst tā laika prasībām. Skolēnu skaits no 160 – 200.
 • Četrdesmitie gadi. Vācu laikā tautskola, divus  gadus pēc tam -  nepilnā vidusskola, bet no 1946./47.m.g. septiņgadīgā pamatskola. Skolēnu skaits skolā ap 200.
 • Piecdesmitie gadi. Vijciema septiņgadīgā skola. Skolēnu skaits samazinās no 180 līdz 123. 1957. gadā darbu sāk krievu grupa.
 • Sešdesmitie gadi. No 1962.septembra skola pāriet uz astoņgadīgo izglītību. Skolēnu skaits no 124 – 187. Visus sešdesmitos gadus skolā mācās  krievu, dažus gadus  arī neklātienes grupa. Rekonstruē  internāta ēku, kurā ierīko ķīmijas un fizikas kabinetus.
 • Septiņdesmitie gadi. Vijciema astoņgadīgā skola. Skolēnu skaits samazinās no 132 līdz 91.
 • Astoņdesmitie gadi. Vijciema astoņgadīgā skola. Ar 1989.gada 1.septembri skola tiek pārdēvēta par Vijciema deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu.  Skolēnu skaits skolā no 60 – 89.
 • Deviņdesmitie gadi.  Vijciema deviņgadīgā skola 1992.gada 1.septembrī tiek pārdēvēta par Vijciema pamatskolu. Skolēnu skaits no 104 – 148.
 • 2000. – 2014.gads. Vijciema pamatskola. Skolēnu skaits samazinājies no 138 līdz 53. 2009.gadā pie skolas ierīko telpas pirmskolas grupām un rotaļu laukumu. 2008. gada nogalē skolā ierīko arī centrālo apkuri. 2011.gada 31.augustā pie skolas atklāj jaunu sporta zāli. 2014.gada augustā atklāj atjaunoto zēnu mājturības kabinetu.
 • 2018.g. 27.jūlijs. Vuijciema pamatskola tiek pārveidota par sākumskolu.

Direktori:

1) 1921.-1941.g. (20 gadus) Jānis Lībietis;

2) 1941.-1944.g.(3 gadus) Alfrēds Pencis;

3) 1944.-1947.g.(3 gadus) Alvīna Jurjāne;

4) 1947.-1949.g. (2 gadus) Jānis Šmits;

5) 1949.-1950.g.(1 gadu) Anna Šveice;

6) 1950.-1952.g. (2 gadus) Velta Plinte;

7) 1952.-1980.g. (28 gadus) Aina(Ruka) Priedniece;

8) 1980.-1987.g. (7 gadus) Arvīds Šķēle;

9) 1987.-1989.g. (2 gadus) Daiga Ērmane;

10)1989.-2000.g.(11 gadus) Vilnis Vilguts;

11) no 2000.gada Aīda Vītola