Ozolu sākumskola

 

Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Pamatskola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 Direktors  Irina Ziemiņa  26424506  ozoli[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g.

 

Ozolu sākumskola 2018./2019.mācību gadā:

 • skolā 7 skolēni,
 • pirmsskolas izglītības grupā 7 bērni.

Skola realizē:

 • pirmsskolas izglītības programmu,
 • pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) programmu,
 • speciālās pamatizglītības pirmā posma programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Mācību darbs:

 • Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks no plkst. 7.30 līdz 18.00
  • Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļnodarbību veidā
  • Rotaļājoties un spēlējoties bērni iepazīst sevi, savu ģimeni, pagastu un valsti, izzina latviešu tautas tradīcijas.
 • Sākumsskolas klasēs stundu sākums plkst. 8.15.
  • Izglītojamajiem un viņu vecākiem skolas elektroniskajā žurnālā „e – klase” pieejama informācija
   • mācību sasniegumu vērtējumi
   • kavējumi
   • stundu saraksts
   • mājas darbi

Ozolu skolas vēsture aizsākta 18.gs. pirmajā pusē, kad 1726.gadā tika atvērta pirmā skola kādā Zaķu muižas mežsargu mājā ar nosaukumu “Zaķumuižas skola”. Tagadējā skola uzcelta 1911.gadā. līdz 1937. gadam skolu vadījuši Kārlis Jozuus, Kārlis Krievs un L. Zvaigznīte.

 

No 1945. gada skolas direktori bija Rūdolfs Freimanis, Laimonis Vanags, Ausma Alksne, Ilze Zilbere, Dāvis Kampe, Jānis Krūmiņš, Dzidra Švarte .

2017.gadā tika veikta skolas reorganizācija un tā tika pārveidota par Ozolu sākumskolu, kurā mācās 1.-6.klase.

 

 

Interešu izglītības pulciņi :

 • Floristikas pulciņš – vada skolotāja Inga Baumane
 • Mājturības pulciņš zēniem – vada skolotāja Ziemiņa
 • Informātikas pulciņš – vada skolotāja Irina Ziemiņa

Skolas pašpārvalde organizē ārpusklases pasākumus. Vienu reizi divos mēnešos pašpārvalde izdod skolas avīzīti. Brīvajā laikā skolēni spēlē tenisu, novusu, dambreti u.c. spēles.

Mūsu skola interesanta ar to, ka organizējam:

 • mācību priekšmetu nedēļas
 • galveno vērību veltām sākumskolas rakstīt un lasītprasmes apguvei un uzlabošanai,
 • ārpusstundu pasākumus,
 • ziemas un pavasara sporta dienas,
 • vismaz 1 reizi gadā organizējam ekskursijas,
 • mācību gadu noslēdzot, vadoties pēc noteiktām nominācijām, skolēni “nokļūst” Dzintara grāmatā.