Kārķu sākumskola

              

        

Adrese

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Kārķi,

Kārķu pagasts

Valkas novads

LV-4716

Direktore

Baiba Smane

26425031

karki[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Kārķu pamatskolas pašvērtējums

 

 Skola realizē:

 • Pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111)
 • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) programmu (izglītības programmas kods 11011111) 

 

Mācību darba organizācija:

 • Pirmskolas izglītības grupa strādā no 7:30 līdz 17:30

Brokastis 8:30

Pusdienas 12:00

Launags 15:00

 

 • Mācību stundu laiki

1.

08:30 – 09:10

2.

09:20 – 10:00

3.

10:10 – 10:50

4.

11:00 – 11:40

Pusdienas

5.

12:10 – 12:50

6.

13.00 – 13.40

7.

13:50 - 14:30

 

Pieejams atbalsta personāls:

 • Skolas psihologs
 • Skolotājs logopēds
 • Individuālās konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem


Kārķu sākumskola piedāvā:

 • Mācību darbu skolā nodrošina skolotāju komanda, kas ir orientēta uz katra skolēna individuālo izaugsmi, kas ir ar ilgstošu darba pieredzi, entuziasmu un vēlmi papildināt savas zināšanas

 

 • Skolā ir pieejams atbalsta personāls – izglītības psihologs un logopēds, kuru konsultācijas skolēni var apmeklēt pēc nepieciešamības

 

 • Skola organizē metodisko atbalstu, katram skolēnam nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus

 

 • Skola nodrošina patīkamu un motivējošu mācību vidi – mācību telpas ir gaišas, izremontētas. Nodrošinātas ar IT tehnoloģijām un metodiskajiem līdzekļiem obligātā mācību satura apguvei

 

 • Skolēni tiek aktīvi aicināti piedalīties novada, pagasta, skolas un citos ārpusstundu pasākumos, konkursos, olimpiādēs un sacensībās

 

 • Par teicamu mācību darbu, 4. – 6. klases skolēni mācību gada noslēgumā saņem Valkas novada domes stipendiju

 

 • Par skolēnu labklājību rūpējas tehnisko darbinieku komanda, nodrošinot dažādas likumā noteiktās prasības saistībā ar saimnieciskajiem jautājumiem

 

 • Skolā tiek nodrošināta veselīga ēdināšana-

Pirmskolā tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas un launags. Sākumskolā tiek nodrošinātas pusdienas.

Valsts atmaksāta ēdināšana tiek nodrošināta tiem bērniem, kuri ir iekļauti 5 – 6 gadīgo apmācības grupā un 1.-.4. klases skolēniem

 

 • Pagasta teritorijā dzīvojošajiem skolēniem divas reizes dienā tiek nodrošināts transports nokļūšanai līdz skolai vai dzīves vietai

 

 • Skola piedalās dažādu projektu programmās:

“Skolas piens”, “Skolas auglis”, Kompetenču pieeja mācību saturā, “Pumpurs”, “Skolas soma”, “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi Valkas novadā" . 

 • Sadarbībā ar Valkas Bērnu un jauniešu centru “Mice” skolēniem tiek nodrošināta interešu izglītība Kārķu sākumskolas telpās. Skolēniem ir iespēja apmeklēt:

Tautudeju pulciņu – vadītāja: Ineta Zute

Sporta pulciņu – vadītāja:

 Mazpulkus – vadītāja: Ilze Pētersone

 

 • Skolēniem tiek nodrošināta transporta iespēja nokļūt uz nodarbībām Valkas Mākslas skolā, Valkas Bērnu – jaunatnes sporta skolā vai Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas skolā.
 • Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide, ko veido pozitīva savstarpējā sadarbība, starp skolēniem, skolotājiem, atbalsta personālu un tehniskajiem darbiniekiem.

 •  

  Skola atrodas sakoptā teritorijā, tīrā vidē. Arī iekštelpās tiek pievērsta uzmanība tīrībai – skolas telpas ir atjaunotas un regulāri tiek kosmētiski remontētas, tiek iegādāts nepieciešamais mācību inventārs.

 •  

  Skolā tiek organizēta katra skolēna individuālā pieeja. Skolēnam ir iespēja sevi realizēt ne tikai mācību stundas laikā, bet arī ārpusklases pasākumos.

 •  

  Skolā ir nostiprinājušies tradicionāli pasākumi, kas tiek organizēti ciešā sadarbībā ar pagasta pārvaldi, skolēnu vecākiem un skolas absolventiem, piemēram, “Meža dienas”, “Drošības dienas”, “Ēnu dienas” u.c.

Jau senajā 1735. gadā Kārķu pagasta teritorijā dzīvojošie  skolēni varēja  izglītoties  Veckārķu muižnieces de la  Barras dibinātajā skolā. Savukārt, mūsdienu skolas ēka tika uzcelta 1885. gadā. Tā kā Otrā pasaules kara beigās to nodedzina, tad 1960. gadā uz veciem pamatiem skolas ēka tiek atkal atjaunota.

 

Skolas pilnveidošanas darbi turpinās vēl aizvien. 2010. gadā pie skolas tiek piebūvēta un atklāta sporta halle. 2014. gadā skolas ēkā tiek izbūvēta jauna ēdnīca, kā arī uz izremontētām skolas telpām pārceļas pirmsskolas izglītības grupa. 2015. gadā tiek izremontēta kāpņu telpa un nomainīts skolas jumts.

 

Kopš 1885. gada skolas direktori ir bijuši: Liģeris, Jānis Drulle, Austra Rauga, Lūcija Bērziņa, Arvīds Kalniņš, Emīls Peičs, Inta Jesse, Daila Porīte, Vallija Ābele, Ieva Cīrule un Baiba Smane.

2018.gada 27.jūlijā Kārķu pamatskola pārveidota par sākumskolu.