SPII PUMPURIŅŠ
Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” kontaktinformācija
Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Puškina iela 10, Valka,Valkas novads, LV – 4701 Vadītāja Inta Kruška 64722076: 27821999 pumpurins@]valka.lv
  Metodiķe Gita Plūmīte 64722076  
  Medmāsa Elita Meļņika 64722076  

 Bērnus uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Bērni apvienoti 3 grupās. Katrai grupai savs nosaukums ”Lācēni’’,’ ’Zīļuki” un’ ’Taurenīši”.

Iestāde strādā no plkst. 7.00 līdz  19.00. Darbojas arī diennakts grupa, tas dod iespēju apmeklēt mūsu pirmsskolas izglītības iestādi bērniem no Valkas novada, kā arī no citiem novadiem.

Ar bērniem strādā pavisam 21 darbinieks.

 Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz divām licenzētām speciālās pirmsskolas izglītības programmām (izglītojamiem ar valodas traucējumiem un izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi).

 Atbalstu pedagogiem mazuļu attīstībā sniedz izglītības psihologs, logopēds, speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas skolotāja, mūzikas un sporta skolotājas, masiere un koriģējošās vingrošanas speciāliste.

 Izglītības programmu realizē rotaļnodarbībās, apakšgrupās un individuālajā darbā.

 Iestādē darbojas „Vecāku apmācības grupa” ar kuru strādā iestādes psihologs.

 Pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas:  Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Līgo.

 Bērnus, kuriem nepieciešams apmeklēt speciālo pirmsskolas izglītības iestādi ”Pumpuriņš”, gaidām pie mums uz tikšanos ar logopēdu un psihologu.  

Pašvērtējuma ziņojums 2015./2016.m.g.

 

>