Jautāt
Informatīvais izdevums “Valkas Novada Vēstis” ir bezmaksas izdevums, kuru izplata SIA “Latvijas Pasts”. Lai saņemtu izdevumu, svarīgi, lai dzīvesvietas adresē būtu slēdzama pastkastīte. Valkas novada iedzīvotāji, kuri nesaņem savās pastkastītēs izdevumu, aicināti zvanīt novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Zanei Brūverei pa telefonu 26 44 40 02 vai 647 07 489.
Valkas Novada Vēstis ir pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums, kur tiek publicēta normatīvajos aktos noteiktā informācija par pašvaldības lēmumiem, kā arī cita pašvaldības informācija novada iedzīvotājiem. Izdevums nav paredzēts komercsludinājumiem.
Saskaņā ar Pašvaldības policijas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem (04.06.1991.likumu “Par policiju”, Valkas novada Pašvalības policijas nolikumu) Pašvaldības policijai nav pienākums nodrošināt sabiedrisko kārtību masu pasākumu laikā, taču ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu Pašvaldības policija, pamatojoties uz 16.06.2005. likumu “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, var būt kārtības uzturētāji publisku pasākumu laikā.
Speciāla atbildīgā nav, variet vērsties pie Valkas novada domes izpilddirektora Aivara Cekula.
Par pasu maiņu Jums jāinteresējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – Valkā, Rīgas ielā 24. Telefons 64724167.
Privātmāju īpašniekiem nav pašiem jāiegādājas pretslīdes materiāli, tos droši var ņemt no pilsētas konteineriem.
>