Jautāt
Duša pieejama Valkā, Rūjienas ielā 3D (Sociālā dienesta telpās). Dušas pakalpojumu persona var saņemt trešdienās vai piektdienās laikā no plkst. 10 00 – 15 00. Persona dušu drīkst izmantot ne ilgāk kā 30 minūtes. Lai saņemtu dušas pakalpojumu, persona vēršas pie Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālista, kurš veido pierakstu un rindas kārtību pakalpojuma saņemšanai. Dušas pakalpojumu par pilnu maksu ir tiesības saņemt jebkuram Valkas novadā deklarētam iedzīvotājam, kuram mājās nav siltā ūdens padeves. Dušas pakalpojumu ar 50% atlaidi ir tiesības saņemt Valkas novadā deklarētām trūcīgām personām. Maksa par dušas pakalpojumu vienam cilvēkam 1,65 eiro (bez PVN).
Informācija šeit: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sabiedriba/autobusu-kustiba-sakoties-20162017-macibu-gadam-
Lūdzu skatīt pasākumu kalendāru
Valkas novada dome ir pieteikusi dalību skolēnu nodarbināšanai aktīvā nodarbinātības pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs", kur saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšana pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" ir paredzēta kārtība, ka skolēni tiek nodarbināti no 15 gadu vecuma.
Darbs pie jaunās mājas lapas turpinās joprojām, to uzlabojam un pilnveidojam. Plānojam pievienot arī kontaktu meklētāju.
Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā var iepazīties saistošajos noteikumos, kuri lasāmi www.valka.lv - Pašvaldība-Dokumenti-Saistošie noteikumi- spēkā esošie noteikumi Valkas novadā (ar grozījumiem)
Valkas novada pašvaldība ir informēta par to, ka Valkas pilsētā notārs ir pārtraucis pildīt pienākumus. Esam arī pārrunājuši šo jautājumu ar Zvērinātu notāru padomi un tiek meklēts piemērots kandidāts šim amatam. Paredzams, ka šis jautājums varētu tikt atrisināts tuvāko divu mēnešu laikā. Atgādinam, ka daudzas notariālās darbības ir tiesīga veikt arī Valkas novada bāriņtiesa, kas atrodas Semināra ielā 9, Valkā, tel.64725933.
Ziedot var ieskaitot naudu Valkas novada domes ziedojumu kontā ar norādi Valkas dzīvnieku patversmei. Ziedojumu konta Nr. LV15UNLA0050014343001.
Valkas novada pašvaldībā nav pieejams e-pakalpojums – reģistrācija pirmsskolas izglītības grupām. Lai pieteiktos pirmsskolas izglītības grupai Valkas novadā, Jums jāvēršas konkrētajā iestādē personīgi vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot pa epastu. Epastu adreses var atrast: http://valka.lv/kontakti/
Uz rakstisku iesniegumu domei ir pienākums atbildēt 30 dienu laikā. Atbilde var būt gan rakstiska, gan klātienē, gan pa tālruni. Ja iedzīvotāja iesniegums tiek izskatīts domes sēdē, tad lēmums tiek izsūtīts pa pastu.
Par informācijas ievietošanu Valkas novada mājas lapā interesēties pa telefonu 29113378 vai rakstiet e-pastu gundega.veinberga@valka.lv. Par afišu ievietošanu pilsētas afišu stendos interesēties pie Valkas pilsētas kultūras nama dežuranta.
Informatīvais izdevums “Valkas Novada Vēstis” ir bezmaksas izdevums, kuru izplata SIA “Latvijas Pasts”. Lai saņemtu izdevumu, svarīgi, lai dzīvesvietas adresē būtu slēdzama pastkastīte. Valkas novada iedzīvotāji, kuri nesaņem savās pastkastītēs izdevumu, aicināti zvanīt novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Zanei Brūverei pa telefonu 26 44 40 02 vai 647 07 489.
Valkas Novada Vēstis ir pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums, kur tiek publicēta normatīvajos aktos noteiktā informācija par pašvaldības lēmumiem, kā arī cita pašvaldības informācija novada iedzīvotājiem. Izdevums nav paredzēts komercsludinājumiem.
Saskaņā ar Pašvaldības policijas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem (04.06.1991.likumu “Par policiju”, Valkas novada Pašvalības policijas nolikumu) Pašvaldības policijai nav pienākums nodrošināt sabiedrisko kārtību masu pasākumu laikā, taču ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu Pašvaldības policija, pamatojoties uz 16.06.2005. likumu “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, var būt kārtības uzturētāji publisku pasākumu laikā.
Speciāla atbildīgā nav, variet vērsties pie Valkas novada domes izpilddirektora Aivara Cekula.
Par pasu maiņu Jums jāinteresējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – Valkā, Rīgas ielā 24. Telefons 64724167.
Privātmāju īpašniekiem nav pašiem jāiegādājas pretslīdes materiāli, tos droši var ņemt no pilsētas konteineriem.
>