Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2018-08-13 VND 2018/18M "Papildus darbi – asfaltbetona atjaunošana Valkas pilsētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta” ietvaros” Nolikums, pielikumi
Darbu apjomu saraksts
Pielikums Nr.1
2018-08-27 Lēmums
SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 Līgums
109568.83
2018-08-03 VND 2018/17M „Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmuma izraksts
2018-08-29 SIA "SiMC" reģ.Nr.40103669962 Līgums
EUR 52467.71
2018-07-12 VND 2018/14M Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Iepirkums pārtraukts
2018-07-10 VND 2018/13M/ERAF Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija 1
Tehniskā specifikācija 2
Skaidrojums
Iepirkums pārtraukts
2018-02-16 VND 2018/7M Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2018.gadā Nolikums, pielikumi
2018-03-07 Lēmuma izraksts
SIA "Ribetons ceļi" Reģ.Nr.40103214477 Līgums
EUR 27724.00
2018-01-23 VND 2018/3M Lugažu laukuma seguma atjaunošana ZA daļā Nolikums, pielikumi
Darbu apjomi jeb darba daudzumu saraksts 5.pielikums
Tehniskais projekts
2018-02-19 Lēmums
SIA "RST Skrūvpāļi" Reģ.Nr.40103164161 Līgums
EUR 48800.69
2017-11-17 VND 2017/34M/ELFLA “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 izbūve Valkas pagastā” Nolikums, pielikumi
Tehniskais projekts
Darbu apjomu kopsavilkums
2017-11-29 Lēmums
SIA "Riga rent" reģ.Nr.40003629944 Līgums
EUR 67676.12
2017-09-12 VND/2017/29M/ELFLA „Atpūtas un rotaļu laukuma pārbūve Kārķu pagastā” Nolikums, pielikums
Darbu apjomi
Tehniskais projekts
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
2017-07-07 VND/2017/23M Valkas pilsētas Lugažu laukuma seguma atjaunošana Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts
Tāme
2017-07-21 Lēmuma izraksts
SIA "Mitbau AC" Reģ.Nr.43603066688 Līgums
Līguma izbeigšana
EUR 35647.26
2017-05-03 VND/2017/17M Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotā atjaunošana Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Projekts
Darbu apjomi
Darba apjomi
2017-05-23 Lēmums
SIA "AKCEPTORS" Reģ.Nr.44102019664 Līgums
EUR 144248.75
2017-04-21 VND/2017/15M Valkas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu atjaunošana Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehnikā specifikācija
2017-05-22 Lēmums
Lēmums izraksts
SIA "EKERS" Reģ.Nr.44103001903 Līgums
EUR 81971.70
2017-03-07 VND/2017/11M Valkas pagasta pārvaldes garāžu jumta atjaunošana Nolikums,pielikumi Darbu apjomi
Nolikums,pielikumi
Lēmuma izraksts
2017-03-22 SIA BALTI CONSTRUCTION,reģ.nr.40103810894 Līgums
9100.78 EUR
2016-11-25 VND/2016/39M Ceļa seguma atjaunošana pēc vētras postījumiem mežos Valkas novada, Zvārtavas pagasta a/c "Lielaiskrogs - Valkas ceļš", "Ceriņi - Taurīši", "Mierkalns - Būdas", "Mierkalns - Prauliņi" Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
2016-12-07 Lēmums
SIA "VALKAS MELIORĀCIJA"Reģ.Nr.44103005549 Līgums
EUR 50251.80
2016-11-07 VND/2016/37M/ELFLA “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, autoruzraudzība un izbūve Valkas pagastā” Nolikums,pielikumi
Izvietojuma shēma
Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskie noteikumi
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvis
Jautājums un atbilde
2016-12-07 Lēmums
SIA "VALKAS MELIORĀCIJA"Reģ.Nr.44103005549 Līgums
EUR 70300.00
2016-08-12 VND 2016/30M Sociālā aprūpes nama tualetes un dušas telpas atjaunošana Nolikums,pielikumi Darbu apjomi
Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
2016-08-24 Izraksts
SIA "MJ Eirobūve" Reģ.Nr.44103040775 Līgums
EUR 39074.10
2016-05-19 VND/2016/24M „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra vienkāršotā atjaunošana Valkā” Tehniskais projekts
Nolikums, pielikumi
2016-06-16 Lēmums
SIA VALKAS BŪVNIEKS,Reģ.nr.44103038200 Līgums
EUR 110216.61
2016-05-11 VND 2016/22M/ERAF Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošana un ietves izbūve Valkas pilsētā Nolikums,pielikumi Tehniskais projekts
Nolikums, pielikumi
2016-06-10 Lēmums
SIA "8 CBR" Reģ.Nr.43903002559 Līgums
EUR 28582.70
2016-05-11 VND/2016/21M/LEADER „Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana ” Teritorijas plāns
Nolikums,pielikumi
Tehniskā specifikācija
2016-05-26 Lēmums
SIA "GRODS UN PARTNERI" Reģ.Nr.44103013029 Līgums
EUR 37828,00
2016-04-15 VND/2016/19M „Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas zāles atjaunošana” Nolikums pielikumi
Tehniskā specifikācija
2016-04-27 Lēmums
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 14631.67
2016-04-14 VND/2016/16M J.Cimzes Valkas mūzikas skolas gaiteņu un kabinetu atjaunošana Nolikums,pielikumi Tehniskā specifikācija, 4.pielikums
Nolikums, pielikumi
2016-04-27 Lēmums
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 45386.52
2016-04-14 VND/2016/17M „Valkas pamatskolas gaiteņa, kāpņu telpas un zāles grīdas atjaunošana” Tehniskā specifikācija
Nolikums, pielikumi
2016-04-27 Lēmuma izraksts
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 44181.51
2016-04-13 VND/2016/15M Valkas Ģimnāzijas meiteņu tualetes telpas atjaunošana Nolikums pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
2016-04-27 Lēmums
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 24521.60
2016-04-01 VND/2016/10M/ERAF Parka ielas (Posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai, Valkā) atjaunošana Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts
2016-05-10 Lēmums
SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 Līgums
EUR 111968.17
2016-04-01 VND/2016/11M Siltumtrases pievada un centrālās apkures sistēmas ierīkošana Valkas novada domes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 25, Valkā Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Zemesgrāmatas plāns
Zemes robežu plāns
2016-04-19 Lēmums
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 38768.55
2015-06-10 VND 2015/26M Valkas pilsētas Lugažu laukuma atjaunošana Nolikums.pielikumi Nolikums, pielikumi
Darbu apjomi
Tehniskais projekts
Iepirkums pārtraukts
2015-05-26 VND 2015/25M Valkas pilsētas Lugažu laukuma atjaunošana Nolikums, pielikumi Nolikums.pielikumi
Darbu apjomi
Tehniskais projekts
2015-06-10 Iepirkums pārtraukts
2015-05-22 VND 2015/24M Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta halles vienkāršotā atjaunošana Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā dokumentācija
Darbu apjomi
Jautājumi un atbildes
Izraksts
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 70656.34
2015-05-22 VND 2015 23M Valkas novada centrālās bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskais projekts
Darbu apjomi
Tehniskā dokumentācija
2012-06-10 Lēmums
SIA "MJ Eirobūve" Līgums
EUR 66212.62
2015-05-08 VND 2015/22M Ietves atjaunošana Beverīnas ielā posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai Valkas pilsētā Nolikums,pielikums Nolikums.pielikumi
Tehniskais projekts
Izraksts
SIA "SiMC"Reģ.Nr.40103669962 Līgums
EUR 39920.02
2015-05-07 VND/2015/21M Friča Roziņa ielas seguma nomaiņa Valkas pilsētā Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskais projekts
Izraksts
SIA "Ceļinieks 2010" Reģ.Nr.44103059132 Līgums
EUR 137206.88
2015-04-30 VND 2015/17M Kārķu pamatskolas telpu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa Nolikums.pielikumi Tehniskā specifikācija 1 daļai
Apliecinājuma karte 2 daļai
Tehniskā specifikācija 2 daļai
Tehniskā specifikācija 2 daļai
Nolikums.pielikumi
Jautājums un atbilde
Izraksts
SIA "Valkas būvnieks"Reģ.Nr.44103038200 Līgums
1.daļa EUR 35545.48; 2.daļa EUR 48957.90
2015-04-30 VND/2015/18M Malkas šķūņa būvniecība Vijciema pamatskolai Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Izraksts
SIA "MJ Eirobūve" Reģ.Nr.44103040775 Līgums
EUR 20668.45
2015-04-24 VND 2015/ 15M Valkas Ģimnāzijas zēnu labierīcību telpas atjaunošana Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
6.pielikums Tehniskā specifikācija
Telpu plāns
Lēmuma izraksts
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 23493.76
2015-04-23 VND/2015/14M Valkas pamatskolas vestibila atjaunošana Tehniskā specifikācija
Nolikums pielikumi
Izraksts
SIA "MJ Eirobūve" Reģ.Nr.44103040775 Līgums
EUR 28871.29
2015-04-15 VND/2015/13M Valkas pamatskolas ietves un auto stāvlaukuma atjaunošana Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Grafiskā daļa
Izraksts
SIA "SiMC" Reģ.Nr.40103669962 Līguns
EUR 32223.40
2015-04-10 VND/2015 /12M Valkas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu atjaunošana Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmuma izraksts
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 71955.78
2015-03-11 VND 2015/11M Valkas pilsētas estrādes piebraucamā ceļa seguma nomaiņa Nolikums.pielikumi Tehniskais projekts
Darba uzdevums
Nolikums,pielikumi
2015-03-26 Izraksts
SIA Limbažu ceļi, reģ.nr.46603000113 Līgums
29666.32 EUR
2015-03-10 VND/2015/10M “Valkas brīvdabas estrādes skatuves dēļu grīdas atjaunošana” Nolikums , pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmuma izraksts
SIA "MJ Eirobūve" Reģ. Nr.44103040775 Līgums
EUR 15610.56
2015-03-03 VND 2015/7M Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārķu pagastā Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
6.pielikums Tehniskā specifikācija
6.pielikums Tehniskā specifikācija
6.pielikums Tehniskā specifikācija
6.pielikums Tehniskā specifikācija
Lēmuma izraksts
2014-09-16 VND/2014/41M/KPFI Papilddarbi sakarā ar logu un durvju montāžu esošajās ailēs projekta „Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršota renovācija” ietvaros Nolikums, pielikumi
Darbu apjomi
2014-09-29 Lēmums
YIT Celtniecība, SIA Reģ.Nr.40003377087 Līgums
EUR 19337.69
2014-06-11 VND/2014/32M „Valkas pamatskolas ēdnīcas telpu renovācija” Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
Darbu apjomu saraksts
Grafiskā daļa
Grafiskā daļa
2014-07-23 Lēmums
SIA "BALTHEM Ltd" Reģ.Nr.40003559859 Līgums
EUR 48422.30
2014-06-10 VND/2014/33M Lifta renovācija Sociālā aprūpes namā Valkas poliklīnikā Nolikums, pielikumi
Darba apjomu saraksts
Tehniskā specifikācija
2014-07-10 Lēmums
SIA "Recept-Holding Lifts" Reģ.Nr.40003180117 Līgums
EUR 42657,07
2014-06-09 VND/2014/31M Lifta renovācija Sociālā aprūpes namā Valkas poliklīnikā Nolikums, pielikumi
Darbu apjomu saraksts
Tehniskā specifikācija
Skaidrojums 10.06.2014.
PĀRTRAUKTS
2014-06-02 VND 2014/30M Centrālās apkures sistēmas ierīkošana Valkas novada domes administratīvajā ēkā Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Darba apjomu saraksts
Tehniskā specifikācija
2014-07-10 Lēmums 10.07.2014.
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 28392,39
2014-05-28 VND 2014/29/M Gājēju ietves renovācija Rīgas un Ausekļa ielās, Valkas pilsētā Nolikums
Tehniskā specifikācija - 1
Tehniskā specifikācija - 2
2014-06-13 Lēmums
SIA "Ceļinieks 2010" Reģ.Nr.44103059132; SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 Līgums
Līgums
EUR 80145.64 ; EUR 41224.99
2014-05-08 VND 2014/26M Ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
2014-05-26 Lēmums
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 74916.71
2014-05-07 VND 2014/24M Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
2014-05-26 Lēmums
SIA "Valkas Būvnieks" Reģ. Nr.44103038200 Līgums
EUR 44540.87
2014-03-31 VND2014/20M “Ceļa seguma periodiskā uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās, Valkas pilsētā” Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
2014-04-29 Lēmums 15.04..2014.
Lēmums 29.04.2014.
SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 ; VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs Reģ. Nr.40003356530 Līgums
Līgums
EUR 30577.14; EUR 10467.64.
2014-03-27 VND 2014/19M Ceļa seguma periodiskā uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās, Valkas pilsētā Nolikums.pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
Darbu apjomi
Skraidrojumi
PĀRTRAUKTS
2014-03-20 VND/2014/15M Vijciema pamatskolas darbnīcas un bērnudārza telpu renovācija Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
2014-04-14 Lēmums
SIA "MJ Eirobūve" Reģ.Nr.44103040775 Līgums
EUR 31130.97
2014-03-18 VND 2014 /14M Valkas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”telpu renovācija N OLIKUMS,pielikumi Nolikums
Darbu apjomi
2014-07-07 Lēmums 14.04.2014.
Personu grupa SIA "BD&C" Reģ. Nr.40103329844, SIA "Vektors Plus" Reģ. Nr.40003354258 Līgums
EUR 24302.21
2014-03-17 VND/2014/13M Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”teritorijas labiekārtošana Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
2014-07-04 Lēmums
SIA "MK Dizains" Reģ.Nr.45403024800 Līgums
EUR 16680.00
2014-03-07 VND 2014/11M Papildus darbi projektā “Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija” Nolikums.pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
2014-04-07 Lēmums
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr. 44103038200 Līgums
EUR 35745.52
2014-03-07 VND 2014/8M Valkas ģimnāzijas fasādes vienkāršota renovācija Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Darbu apjomi
Tehniskie dokumenti
2014-04-07 Lēmums
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 114948.47
2014-03-05 VND 2014/6M Zvārtavas pagasta Aumeistaru kapsētas Kapličas renovācija Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Darbu apjomi
2014-04-07 Lēmums
SIA "Valkas būvnieks" Reģ.Nr.44103038200 Līgums
EUR 11452.22
2014-02-10 VND/2014/2M Valkas pamatskolas ēdnīcas telpu renovācija Nolikums, pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
2014-04-07 Lēmums
Lēmums 10.06.2014.
2013-11-28 VND/2013/38M/KF Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Valkas novada Vijciema pagastā Nolikums, pielikumi Nolikums.pielikumi
7. pielikums
8. pielikums
2014-01-30 Lēmums
SIA „Valkas meliorācija”, reģ.Nr.44103005549, Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Līgums
108849,69 €
2013-11-07 VND/2013/36M Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas telpu izbūve Nolikums ,pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
Projekts
Jautājumi un atbildes
2013-11-27 SIA MJ Eirobūve,reģ.nr.44103040775 Līgums
13531.38
2013-11-01 VND/2013/31M/KPFI Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas pilsētā un Kārķu pagastā Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes
2013-11-07 SIA ''Vidzemes energoceltnieks'',reģ.nr.441030018831 66268.48
2013-10-22 VND/2013.31/KPFI Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas pilsētā un Kārķu pagastā Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskie dokumenti
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija un tehniskie dokumenti
2013-10-16 VND/2013/30M Valkas novada domes administratīvās ēkas telpu renovācija Darbu apjomi
Nolikums.pielikumi
Tehniskie dokumenti
Jautājumi un atbildes
2013-11-01 SIA ''Valkas būvnieks'',reģ.44103038200 Līgums
43351.46
2013-08-06 VND/21M/KPFI Ventilācijas sistēmas izbūve energoefektivitātes paaugstināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Vispārīgā daļa
Grafiskā daļa
Darba apjomi
2013-08-20 SIA "Sanart", reģ. nr. 44103043748 Līgums
18683,75
2013-07-04 VND/2013/20M/KPFI Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
Ielu apgaismojums
pielikums-6
Matemātiskas kļūdas labojums
2013-07-18 SIA''Vidzemes energoceltnieks'',reģ.nr.44103008831 Līgums
98331.69
2013-05-09 VND 2013/12M/LEADER Bērnu rotaļu laukuma izbūve Ausekļa ielā 44, Valkā Nolikums
Tehniskais projekts
2013-05-29 SIA''Ceļinieks 2010'' Līgums
70851.27
2013-05-08 VND 2013/11M/ERAF Ietves rekonstrukcija Rīgas ielā 22, 24, Valkā Nolikums
Tehniskais projekts
Darba apjomi
2013-06-11 SIA "Limbažu ceļi", reģ.Nr.46603000113 Līgums
62501,78
2013-04-02 VND 2013/7M Papildus darbi projektā „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija” Nolikums
Grozījumi
2013-01-10 VND/2013/6M/ERAF Ietves, Valkā Rīgas ielā 22, 24, rekonstrukcija Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi

Tehniskais projekts
Darbu apjomi
pielikums
Papildinājumi nolikumā
Skaidrojums
2013-02-27 SIA ''Limbažu ceļi"',reģ.nr. 46603000113 62501.78
2012-11-12 VND/16M/LEADER Hokeja laukuma un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā Nolikums,pielikumi PIELIKUMS
Nolikums
2012-11-27 SIA''Valkas meliorācija'',reģ.nr.44103005549 20 000.00
2012-06-07 VND/2012/8M J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas aktu zāles renovācija Nolikums Nolikums
Darbu apjomu saraksts
2012-06-22 SIA''Valkas būvnieks'',reģ.nr.44103038200 15082.60
2012-06-07 VND/2012/7M Valkas ģimnāzijas ēkas otrā stāva gaiteņa renovācija Nolikums,darbu apjomi


Nolikums
Darbu apjomu saraksts
skaidrojums
2012-06-22 SIA ''Valkas būvnieks'' 15835.83
2012-03-01 VND/2012/5M Muzeja stāvlaukuma rekonstrukcija Valkas pilsētā Nolikums,pielikums,Pielikums-2 Nolikums
Pielikums

Pielikums-2
Pielikums 2011-03-30 SIA ''Limbažu ceļi'', reģ.nr.46603000113 9999.99
2012-02-06 VND/2012/4M Muzeja stāvlaukuma rekonstrukcija Valkas pilsētā ,pielikumi Pielikumi
Pielikums-2
Nolikums,
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
2012-01-31 VND/2012/3M Auto stāvlaukuma posmā no Rīgas ielas līdz iebrauktuvei Valkas novadpētniecības muzeja teritorijā 1.kārtas rekonstrukcija atbildes un skaidrojumi NOLIKUMS
PIELIKUMI
Pielikums-2
skaidrojumi
paziņojums
atbildes un skaidrojumi
skaidrojumi
Iepirkums pārtraukts 2012-02-01 PĀRTRAUKTS
2012-01-23 VND/2012/2M Hokeja laukuma un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā Instrukcija,pielikumi instrukcija
pielikumi
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
2012-02-03 SIA''Valkas meliorācija",reģ.nr.44103005549 LVL 16369.30
2010-09-21 VND 2010/15M/ ELFLA Valkas novada Zvārtavas pagasta ielu rekonstrukcija (Gaujas ielas, Liepu ielas, Nākotnes iela) Nolikums
Galveno darbu daudzumu kopsavilkums
Vispārīgā daļa
Grafiskā daļa
2010-10-19 SIA’’Limbažu ceļi’’, reģ.nr. 46603000113 125265.98 Ls
2010-09-21 VND 2010/14M/ ELFLA Ērģemes pagasta ceļu „Darbnīcas -Turnas veikals” un „Turnas veikals -Liepu iela” rekonstrukcija Nolikums
1. pielikums
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa
Darba daudzumu saraksts
2010-10-19 SIA’’Limbažu ceļi’’, reģ.nr. 46603000113 50586.31 Ls
2010-05-26 VND2010/6M/ ELFLA Valkas novada Turnas tautas nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija Iepirkums būvdarbiem
C Daļa
SIA „R.K.C.F.Renesanse”, reģ.Nr.44102012806, Kalnāres, Kocēnu pag., Valmieras novads 12068.53 Ls
2010-05-26 VND2010/7M/ ELFLA Valkas novada Mierkalna tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija Iepirkums būvdarbiem
C Daļa
Skaidrojums1
Skaidrojums2
1. Jautājumi un atbildes
SIA „Valkas būvnieks”, reģ.Nr. 44103038200, Viestura iela 3-1, Valka, LV 4701 27994.57 Ls
2010-05-21 VND2010/5M/ ERAF Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācijas darbi Iepirkums būvdarbiem
SIA „Valkas būvnieks”, reģ.Nr. 44103038200, Viestura iela 3-1, Valka, LV 4701 22639.25 Ls